PolskiAutohandel.pl

Ambit

PROPOZYCJA firmy AMBIT Sp. z o.o.

SIEĆ RECYKLINGU POJAZDÓW (1zł)

Szanowni Państwo,

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują przepisy1, które zniosły opłatę recyklingową i nałożyły obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów przez przedsiębiorców będących producentem, importerem lub dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu (wprowadzający pojazd). Nowym obowiązkiem zostały więc objęte podmioty sprowadzające zawodowo pojazdy używane. Wielkość sieci zbierania pojazdów uzależniona jest od liczby pojazdów wprowadzanych w ciągu roku na terytorium kraju. W przypadku wprowadzających nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku – sieć powinna składać się z co najmniej trzech stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów, w tym co najmniej jednej stacji demontażu, położonych w różnych miejscowościach na terytorium kraju.

JAK WYPEŁNIĆ OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA SIECI ?

Wprowadzający pojazd ma dwie możliwości wywiązania się z nałożonego przez ustawodawcę obowiązku: może on zapewnić sieć poprzez własne stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów lub zawrzeć na piśmie umowę z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

UMOWA O ZAPEWNIENIE SIECI

Firma Ambit Sp. z o.o. oferuje wprowadzającym nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku, podpisanie umowy o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów i włączenie należącej do Spółki Ambit stacji demontażu pojazdów oraz współpracujących ze Spółką punktów zbierania pojazdów do sieci zbierania pojazdów wprowadzającego. Umożliwi to wypełnienie ustawowego obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów.

KOSZTY ZWIĄZANE Z PODPISANIEM UMOWY

Ideą, jaka przyświecała naszym działaniom, było stworzenie bez kosztowej sieci zbierania pojazdów. Jednakże wobec stanowiska Ministerstwa Środowiska z dnia 22.12.2015 r. znak DP-II.024.11.2015.GW w sprawie odpłatności umów o zapewnienie sieci zbierania pojazdów (opublikowanego na oficjalnej stronie internetowej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod adresem: Stanowisko MŚ, musieliśmy wprowadzić zapisy dotyczące finansowania kosztów gospodarowania odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 1 zł od każdego wprowadzonego pojazdu. Konsekwencją stanowiska Ministerstwa o odpłatności umów o zapewnienie sieci jest też konieczność wystawienia faktury VAT z tytułu wykonania umowy – w przypadku naszych umów – najpóźniej do 15 stycznia następnego roku.

Ponadto, z uwagi na konieczność zapewnienia obsługi administracyjno – księgowej sieci wprowadzona została opłata stała za korzystanie z sieci w kwocie 50 zł netto rocznie.

W umowie przewidziana została także opłata maksymalna z tytułu rozliczenia kosztów gospodarowania odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji, która będzie stosowana tylko wówczas, gdy wprowadzający nie przekaże nam informacji o ilości wprowadzonych pojazdów. Konieczność zastosowania takiego rozwiązania podyktowana jest regulacjami podatkowymi. Z tytułu wykonania umowy o zapewnienie sieci musimy wystawić fakturę za korzystanie z sieci, a brak informacji o ilości wprowadzonych pojazdów uniemożliwiłby realizację tego obowiązku. Dlatego też w przypadku nieprzekazania nam danych o ilości wprowadzonych pojazdów, faktura będzie wystawiana na maksymalną kwotę 1000 zł netto.

ROZLICZENIE KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY

Z uwagi na bardzo krótki czas, jakim będziemy dysponowali na wystawienie faktur, w celu usprawnienia procesu rozliczania umów o zapewnienie sieci zbierania pojazdów, przygotowaliśmy dla Państwa system, który umożliwia szybkie i sprawne rozliczenie umowy poprzez stronę internetową firmy AMBIT. Każdy z Państwa otrzymuje własny login i hasło do zalogowania się na stronę internetową pod adresem www.siec.ambit.pl/klient/. Po wprowadzeniu informacji o liczbie wprowadzonych w danym roku kalendarzowym pojazdów, automatycznie wygenerowana zostanie elektroniczna faktura VAT, którą następnie będzie można wydrukować. Dodatkowo, korzystając ze strony internetowej AMBIT, każdy wprowadzający, który podpisał z nami umowę o zapewnienie sieci, będzie mógł wypełnić sprawozdanie o ilości wprowadzonych w danym roku pojazdów, które trzeba złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Sprawozdanie to, po wprowadzeniu na stronie informacji o ilości wprowadzonych pojazdów, wygeneruje się automatycznie. Wystarczy je już tylko wydrukować i wysłać do GIOŚ.

JAK PODPISAĆ UMOWĘ ?

umowa.pdf – TUTAJ!

W załączeniu znajduje się wzór umowy o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów, którą może podpisać każdy przedsiębiorca wprowadzający pojazdy w ilości nie większej niż 1000 pojazdów w ciągu roku.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą na warunkach określonych umową, należy do załączonego wzoru wpisać dane swojej firmy, wydrukować umowę w dwóch egzemplarzach, a następnie dwa egzemplarze umowy podpisanej (czytelnie) przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy wysłać pocztą na adres:

Ambit sp. z o.o.

ul. Białostocka 27

16-002 Dobrzyniewo Duże

Kontakt:

tel. 85 67 43 889

siec@ambit.pl

OBOWIĄZEK REJESTRACJI W GIOŚ

Jednocześnie przypominamy, że każdy wprowadzający pojazdy (w rozumieniu art. 3 pkt. 14 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) obowiązany jest złożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54 zawiadomienie2 o podjęciu działalności w zakresie sprowadzania pojazdów – najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Zawiadomienie musi zawierać:

  1. nazwę, siedzibę i adres wprowadzającego,
  2. datę podjęcia działalności w zakresie sprowadzania pojazdów,
  3. określenie rodzaju działalności (importer/wewnątrzwspólnotowy nabywca),
  4. adresy stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów, z którymi wprowadzający podpisał umowę/umowy.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopię umowy/umów o zapewnieniu sieci.

Wprowadzający, którzy są już zarejestrowani w GIOŚ, powinni zaktualizować swoje zgłoszenie, podając w/w dane i dołączyć do aktualizacji zgłoszenia kopię umowy/umów o zapewnieniu sieci.

Przykładowy wzór zawiadomieni.PDF

KIM JESTEŚMY ?

Firma Ambit działa od 1992 r. Prowadzimy działalność w zakresie:

– recyklingu pojazdów,

– skupu i sprzedaży samochodów używanych i powypadkowych,

– handlu częściami samochodowymi,

– handel wyrobami hutniczymi

– skupu i przerobu złomu

Na stałe współpracujemy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji działającymi w ramach utworzonego w 2000 roku przez AMBIT systemu ARES. System ARES skupia aktualnie ponad 50 przedsiębiorców z terenu całego kraju, których współpraca oparta jest o stabilne, wspólnie wypracowane zasady. Dobrowolny związek w sieci ARES obejmuje wszystkie obszary działalności stacji: staramy się wspólnie pozyskiwać samochody do demontażu, korzystamy z jednego systemu informatycznego wspomagającego przyjęcie pojazdu i jego demontaż, gospodarkę częściami, zespołami, materiałami i odpadami. Wykorzystujemy wspólnie wyszukiwarkę pozwalającą na prezentacje w Internecie części i zespołów zgromadzonych w magazynach stacji objętych systemem ARES dla szerokiego kręgu klientów w Polsce i na świecie www.czesci.ambit.pl. Prowadzimy w coraz szerszym zakresie sprzedaż materiałów i odpadów poprzez prowadzącego stację, która uzyskuje najwyższe ceny dla danego materiału. Przygotowujemy wspólną sprzedaż materiałów i odpadów po cenach wyższych niż mogą uzyskać pojedyncze podmioty. Wymieniamy się doświadczeniami na cyklicznych wspólnych spotkaniach stacji objętych systemem ARES. Rozpoczęliśmy organizowanie szkoleń o wspólnie ustalanej tematyce. Dbamy o ochronę środowiska i walczymy z przejawami działalności szarej strefy. Poprzez Stowarzyszenie FORS, którego jesteśmy aktywnymi członkami, wychodzimy z inicjatywami do ministerstw, towarzystw ubezpieczeniowych, producentów i importerów samochodów. Podejmujemy wysiłki, aby problemy recyklingu znajdowały właściwe miejsce w tematyce mediów.

Więcej o działalności firmy oraz Stowarzyszenia FORS można się dowiedzieć, odwiedzając naszą stronę www.ambit.pl lub stronę www.fors.pl

Zapraszamy do odwiedzania stacji działających w ramach systemu ARES. Informacje szczegółowe można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów stacji ARES.

Firmom, które chciałyby rozpocząć współpracę z nami, pragniemy przekazać informację, że system ARES jest systemem bardzo elastycznym. Istnieje możliwość współpracy Państwa w systemie ARES jako stacji demontażu, punktu przyjmowania wraków samochodów lub punktu dystrybucji części z demontażu. Rozszerzanie systemu ARES jest procesem ciągłym.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Dyrektor AMBIT Sp. z o.o.

Adam Małyszko

Przypisy:

1. Art. 1 pkt 7-9 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 933 z późniejszymi zmianami)

2. WAŻNE !

ART 13 USTAWY O RECYKLINGU OBOWIĄZUJE DO CZASU UTWORZENIA REJESTRU BDO

Art. 13.

1. Wprowadzający pojazd jest obowiązany złożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska zawiadomienie o podjęciu działalności w zakresie produkcji, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów, w terminie 30 dni od dnia podjęcia tej działalności.

2. Dniem podjęcia działalności, o której mowa w ust. 1, jest dzień wprowadzenia pierwszego pojazdu na terytorium kraju.

3. Wprowadzający pojazd jest obowiązany złożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska zawiadomienie o zakończeniu działalności, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

4. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 i 3, powinny odpowiednio zawierać:

1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko i adres wprowadzającego pojazd;

2) datę podjęcia albo zakończenia działalności;

3) określenie rodzaju działalności;

4) adresy stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów, które działają w ramach jego sieci.

5. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 4, wprowadzający pojazd jest obowiązany poinformować o tym Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jeżeli zmiana dotyczy danych, o których mowa w ust. 4 pkt 4, należy wskazać datę wystąpienia zmiany.

NEWSLETTER


Jeśli chcesz otrzymywać nasz NEWSLETTER zawierający istotne dla branży informacje, wyślij nam swój adres e-mail.


Archiwum

wyszukaj na stronie

Many lives were lost that day, Including about 2,000 citizens on Omaha Beach (Aka weakling Omaha)by yourself. get-togethers will take place throughout Normandyin honor of their sacrifice and heroism. You can mark the anniversary in your own kitchen by watching Band of Brothers (hbo Go) Or reading or enjoying television The Longest Day dwayne allen jersey. Van driver in Freddie Gray case goes on trialThe trial of police officer Caesar Goodson, jr, Is set to start out Monday. Goodson is one of five Baltimore City police officers in the Freddie Graycase still awaiting trial. As the driver of the police van in which Gray is considered to have suffered a fatal spinal injury, Prosecutors say Goodson bears the most responsibility in Gray's death custom eagles jersey. He is convicted of second degree murder and could face 30 years in prison if convicted stefon diggs jersey. this past month,edward Nero,The second police man tried in the case, Was acquittedof all costs. The first trial ended in a hung jury and you will be retried. Prosecutor to select charges in the Harambe incidentHamilton County ProsecutorJoe Detershas scheduled a Monday afternoon news conference where he is expected to announce his decision on whether he will press charges against the family of the 3 year old boy who fell into the gorilla exhibit at the Cincinnati Zoo last month kamar aiken jersey.