Auto z Unii Europejskiej

Wykaz dokumentów niezbędnych do bezpiecznego zakupu samochodu używanego.

Część 1:

Samochód sprowadzony z jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej – nie zarejestrowany w Polsce:

TUTAJ: Pobierz naszą listę dokumentów do wydrukowania i zabierz ją ze sobą jak będziesz jechać po auto!

Lp.

Auto sprowadzone  z Unii Europejskiej – nie rejestrowane w Polsce:

1

Dowód własności

2

Dokumenty pojazdu

3

Tłumaczenie dokumentów pojazdu

4

Zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu

5

Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy

6

Dowód wpłaty opłaty recyklingowej (jeśli sprzedający nam auto kupił je w 2015 roku)

7

Tablice rejestracyjne lub oświadczenie o braku tablic.

8

Kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS potwierdzająca prowadzenie przez zbywcę takiej działalności
  1. Dowód własności pojazdu = dokument potwierdzający zakup pojazdu.

Dowód własności pojazdu – czyli najczęściej faktura VAT albo VAT-marża (zakup od firmy) lub umowa kupna-sprzedaży (zakup od osoby nie prowadzącej działalności). W przypadku gdy dane zbywcy pojazdu są niezgodne z danymi zawartymi w dokumentach pojazdu, do wniosku o rejestrację należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności (chodzi o ciągłość umów – koniecznie wymagane są wszystkie umowy po kolei od osoby widniejącej jako właściciel w dowodzie rejestracyjnym do osoby od której kupujecie auto – tzw. ciągłość umów. Ciągłość nie jest wymagana w przypadku zakupu auta od firmy. Dowodem własności może być również jeden z następujących dokumentów: umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, umowa przewłaszczenia np. banku, pierwotna umowa przewłaszczenia wraz z oświadczeniem o zwrotnym przeniesieniu prawa własności i oświadczeniem o całkowitej spłacie zadłużenia).

UWAŻAJ! NIE KUPUJ! 1. Auta z umową „in blanco” – wypisaną tylko przez sprzedającego! Nie słuchaj bajek o znajomych, kolegach czy ciociach, którzy podpisali umowę! W razie jakichkolwiek wad prawnych lub technicznych, nie będziesz miał do kogo zwrócić się z ewentualnym roszczeniem! Dodatkowo bierzesz udział w łamaniu prawa poprzez: 

  • podrabianie lub przerabianie dokumentu lub używaniu takiego dokumentu jako autentycznego (art. 270 § 1 KK) zagrożone są karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
  • działania polegające na wypełnianiu blankietu, opatrzonego cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo na używaniu takiego blankietu (art. 270 § 2 KK) zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
  1. Dokumenty pojazdu

Dokumenty rejestracyjne pojazdu różnią się w każdym kraju. W niektórych tak jak np. w Niemczech składają się z część I i II.

UWAŻAJ: Obowiązujące wzory dokumentów zagranicznych znajdziecie TUTAJ

  1. Tłumaczenie dokumentów pojazdu w zakresie określonym w rozporządzeniu.

Kwestię konieczności tłumaczenia dokumentów, reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, a dokładniej jego § 7.

Zgodnie z § 7 punkt 2 rozporządzenia: „Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów.”

Znając naszych urzędników wątpliwości mogą zdarzać się dość często, dlatego należy skupić się na tym czego nie musimy i co tak naprawdę musimy tłumaczyć.

Nie musimy tłumaczyć danych zawartych w załączniku nr I do dyrektywy. Załącznik znajdziecie – TUTAJZnajdują się w nim wszystkie standardowo zawarte w dowodach rejestracyjnych dane.

Zgodnie z rozporządzeniem musimy tłumaczyć tylko dane, które zostały dopisane podczas rejestracji w postaci adnotacji urzędowych.

Jeżeli w Waszych dokumentach nie ma adnotacji urzędowych, a mimo to Polski Wydział Kominikacji żąda tłumaczeń, możecie zamias nich przedstawić uzasadnienie ich braku.

Propozycja uzasadnienia braku tłumaczenia do Wydziału Komunikacji

W związku brakiem w dowodzie rejestracyjnym wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego danych i informacji krajowych, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, str. 57, Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33, Dz. Urz. UE L 10 z 16.01.2004, str. 29, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 344, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 356 i Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 129), zgodnie z § 7 punkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, nie załączyłem do wniosku o rejestrację pojazdu tłumaczenia dowodu rejestracyjnego części I i II ponieważ właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia ich tłumaczenia.

  1. Zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

To dokument, który potwierdza stan kupowanego samochodu i dopuszczenie go do ruchu w Polsce. Kupując samochód bez ważnego badania nie masz pewności czy auto spełnia warunki umożliwiające jego późniejszą rejestrację. Zgodnie z polskim prawem o ruchu drogowym zagraniczne badanie techniczne powinno być honorowane w Polsce jeżeli spełnia polskie przepisy. Niestety wiele wydziałów komunikacji mimo ważnych badań zagranicznych po uwzględnieniu polskich przepisów samochód nie zostanie zarejestrowany dopóki nie dostarczy się badania dodatkowego ustalającego dane techniczne nie występujące w zagranicznym dowodzie rejestracyjnym ale wymagane w Polsce (np.: we Francji często nie ma pojemności silnika, a w Niemczech roku produkcji).

UWAŻAJ: brak przeglądu oznacza że auto nie może poruszać się po drogach. W razie wypadku firma ubezpieczeniowa może wystąpić do Ciebie z regresem i żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkody nawet jak to nie Ty byłeś sprawcą! Dodatkowe ryzyko jest takie, że auto może nie przejść badania technicznego, a to kupujący będzie musiał ponosić koszty naprawy, które nieraz mogą przekroczyć wartość samochodu.

  1. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Polski albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium Polski, lub zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od obowiązku zapłaty akcyzy.

UWAŻAJ: Zgodnie z prawem podatek akcyzowy musi odprowadzić osoba sprowadzająca pojazd na terytorium Polski. Na złożenie zgłoszenia akcyzowego jest 14 dni od momentu wwiezienia samochodu na terytorium Polski, a miesiąc na jego zapłacenie (ale nie później niż w dniu rejestracji, jeśli ta nastąpi wcześniej). Jeśli sprzedający podsunie Wam do podpisania umowę z poprzednim zagranicznym właścicielem auta,  najczęściej są to umowy sporządzone przez samych handlarzy, a podpis jest sfałszowany. Prywatni importerzy (z „szarej strefy”) twierdzą, że w ten sposób na umowie można wpisać zaniżoną wartość, dzięki czemu podatek akcyzowy będzie niższy. Decydując się na takie rozwiązanie, uczestniczycie w oszustwie. Urząd celny ma 5 lat na weryfikację deklaracji akcyzowej, w tym wartości pojazdu i legalności umów kupna-sprzedaży. Kara za niezapłacenie akcyzy w terminie może wynieść nawet do 30 tys. zł. W ten sposób zgadzacie się też na zwolnienie handlarza z odpowiedzialności za sprzedany samochód.

  1. Dowód uiszczenia opłaty recyklingowej (jeśli sprzedający auto kupił w 2015 roku) lub oświadczenie o dacie zakupu i sprowadzenia do Polski pojazdu.

Obowiązek wniesienia opłaty recyklingowej 1 stycznia 2016 roku zamieniony został na konieczność zapewnienia Sieci Zbierania Pojazdów. Obowiązek ten ciąży na firmach wprowadzających samochody osobowe do Polski.

W związku z tym w przypadku samochodów kupionych przez sprowadzającego po 1 stycznia 2016 roku wystarczy oświadczenie o dacie zakupu i sprowadzenia do Polski pojazdu. Może być ono zawarte na fakturze sprzedaży lub na oddzielnej kartce. Przykładowy kształt takiego oświadczenia: „Samochód zakupiony i sprowadzony do kraju po 1 stycznia 2016”

Jeżeli kupicie samochód sprowadzony do kraju przed 1 stycznia 2016 roku to musicie otrzymać potwierdzenie zapłaty opłaty recyklingowej – 500 złotych.

UWAŻAJ: Jeśli decydujesz się na zakup na tzw. ”umowę na Niemca” (kupujesz auto w Polsce, ale w dokumentach sprzedawcą pojazdu był zagraniczny właściciel) jest to kolejny dokument potwierdzający, że to Klient sam wprowadził pojazd na teren RP a jednocześnie nie zostawia śladu po działalności „handlarza” a co za tym idzie całe ryzyko spada na Kupującego.

  1. Tablice rejestracyjne lub oświadczenie o braku tablic.

Tablice rejestracyjne lub oświadczenie o braku tablic należy przedstawić w Wydziale Komunikacji podczas rejestracji pojazdu. Jest to jeden z wymogów, które musi być spełniony aby samochód mógł być zarejestrowany na terenie RP. W oświadczeniu powinna znaleźć się informacja, kto sprowadził dany samochód do kraju.

UWAŻAJ: Brak tablic rejestracyjnych lub oświadczenia o braku tablic uniemożliwia rejestrację pojazdu. W najlepszym wypadku brak tego dokumentu skutkuje ponowną wizytą u sprzedającego, który uzupełni braki.

  1. Kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS potwierdzająca prowadzenie przez zbywcę takiej działalności.

Kupując auto od firmy podczas rejestracji pojazdu w niektórych Wydziałach Komunikacji wymagane jest Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Zaświadczenie bez problemu można pobrać z: www.ceidg.gov.pl

UWAŻAJ: Sprawdź czy firma od której kupujesz auto jest zarejestrowana: www.ceidg.gov.pl

TUTAJ: Pobierz naszą listę dokumentów do wydrukowania i zabierz ją ze sobą jak będziesz jechać po auto!

Mam nadzieję że chociaż części osób szukających używanego auta pomożemy uniknąć problemów.

Zapraszamy do komentowania naszych wpisów na stronie i Facebooku.

Macie sugestie lub pytania pytania?

Dzwońcie tel. 692 333 111 lub piszcie do nas na: info@PolskiAutohandel.pl