Regulamin-Sklep

Regulamin zakupu raportów autoDNA na stronie PolskiAutohandel.pl

 §1 Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy PolskiAutohandel.pl, dalej zwany Sklepem, prowadzi sprzedaż raportów szkodowości pojazdów firmy autoDNA poprzez Internet w postaci kodów rabatowych do wykorzystania na stronie www.autoDNA.pl.
 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem serwisu jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FOX” Maciej Szymajda z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Sielskiej 7, NIP:7411432868, Regon: 511336747.
 3. Raporty szkodowości są dostarczane przez firmę AutoDNA.

 §2 Zakup Raportów

 1. Klient może zakupić raporty szkodowości w pakietach o różnej ilości.
 2. Cena raportów jest zależna od liczby zakupionych raportów:
 3. – 1 raport: 73,80 zł brutto,
  – od 2 do 20 raportów: 61,50 zł brutto za sztukę,
  – od 21 do 50 raportów: 52,89 zł brutto za sztukę,
  – powyżej 51 raportów: 46,74 zł brutto za sztukę.

 4. Każdy raport jest ważny przez 90 dni od daty zakupu pakietu.

§3 Proces Zakupu

 1. Klient wybiera ilość raportów na stronie PolskiAutohandel.pl.
 2. Po dokonaniu wyboru, klient dokonuje płatności poprzez system Przelewy24.
 3. Po zaksięgowaniu płatności, klient otrzymuje fakturę oraz listę kodów do wykorzystania na stronie AutoDNA.pl na podany adres e-mail. Przekazanie kodów nastąpi natychmiastowo,  nie później niż w ciągu 2 dni.

§4 Pobieranie Raportów

W celu pobrania raportu należy:

1.Otworzyć stronę internetową  www.autoDNA.pl

2.Wprowadzić nr VIN samochodu do sprawdzenia.

3.Dodać raport (raporty) do koszyka.

4.Wciśnąć „Przejdź do kasy”.

5.Jeżeli posiadasz już konto – zaloguj się. Jeżeli jesteś nowym klientem załóż konto.

6.Pojawią się metody płatności, wybierz: Płatność Voucherem. Wpisz kod zakupiony w Sklepie.

7.Kup i zapłać teraz – raport zostanie wygenerowany i wysłany na Twój adres mailowy/login.

§5 Odpowiedzialność

 1. Treść i wiarygodność informacji zawartych w raportach szkodowości leży wyłącznie po stronie firmy AutoDNA.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za treść raportów. 

§6 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Klient może złożyć reklamację na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep.
 2. Reklamacja jest składana pisemnie i przesyłana jest na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FOX” Maciej Szymajda, 10-801 Olsztyn, ul. Sielska 7, lub na e-mail: info@polskiautohandel.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Klienta. 
 4. Odpowiedź na Reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania Reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację przysłana jest w powyższym terminie na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji przez Klienta.
 6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Sklep nie odpowiada za szkody powstałe w związku z działaniem Sklepu lub jego użytkowaniem. Ponadto Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności za nieprawidłowości spowodowane wirusami komputerowymi, awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, ani za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego dostęp do systemu teleinformatycznego oraz transmisję danych.

 

 §7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem lub osobą fizyczną, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem pkt. 4. Regulaminu), składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wyssane na email: info@polskiautohandel.pl lub pisemnie na adres Sklepu: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FOX” Maciej Szymajda z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Sielskiej 7,
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: (1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, (b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; (2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. W przypadku usługi której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta lub osoby fizycznej, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument lub osoba fizyczna do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta, która wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi oraz odpowiednio osobie fizycznej, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta w wypadkach: (1) umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) umów, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) umów, w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (4) umów o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.

 §8 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2024 roku.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Klienci zostaną o tym poinformowani na stronie internetowej Sklepu.