Czasowe wycofanie w ruchu samochodu osobowego – plusy i minusy

Data:

Zapewne słyszeliście o możliwości czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego, dodanej ostatnio do ustawy o Ruchu Drogowym, czasami błędnie utożsamianego z czasowym wyrejestrowaniem. Postanowiłem przyjrzeć się tej możliwości i pokazać Wam na czym polega to rozwiązanie, kto może z niego skorzystać, jakie są z niego korzyści oraz z jakimi kosztami i nakładami pracy się wiąże.

Kto może z niego skorzystać i na ile czasu można wycofać pojazd z ruchu

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu istnieje w Polskich przepisach od dawna. Mogą z niego skorzystać właściciele lub podmioty, którym powierzono pojazd. W obowiązującym kształcie dotyczy samochodów ciężarowych i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych, autobusów. Pojazdy te mogą być czasowo wycofane z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Nowością jest możliwość wycofania z ruchu samochodu osobowego. Zmiana ta wejdzie w życie dopiero od dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających tą czynność. Dokładnie nie wiemy kiedy to nastąpi. Samochód osobowy będzie mógł być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Niestety będziemy mieli taką możliwość tylko w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej. Jeżeli nasz samochód uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy lub nosi ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i został skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego na dodatkowego badanie techniczne albo jeżeli w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń albo naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jak wycofać czasowo pojazd z ruchu

Żeby skorzystać z czasowego wycofania pojazdu z ruchu trzeba będzie złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu oraz oddać do depozytu w tym organie dowód rejestracyjny i tablice. Karta pojazdu (jeżeli była wydana) po zamieszczeniu w niej adnotacji o treści: „Pojazd czasowo wycofany z ruchu na okres do dnia …..”. zwracana będzie właścicielowi. Identyczna informacja przekazywana będzie również do Centralnej Ewidencji Pojazdów i będzie dostępna między innymi w raporcie pobranym z www.historiapojazdu.gov.pl

Dodatkowo w przypadku samochodu osobowego właściciel pojazdu lub podmiot, będą musieli złożyć oświadczenie, że pojazd ten wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6, lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W związku z tym, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do nawet 8 lat.

Właściciel pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd obowiązany będzie do zapewnienia wycofanemu z ruchu pojazdowi postoju poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu.

Ile kosztuje czasowe wycofanie z ruchu

Maksymalną możliwą opłatę reguluje ustawa i jest to 150 zł. Natomiast obowiązujące stawki reguluje rozporządzenie. Za czasowe wycofanie samochodu osobowego, zgodnie z rozporządzeniem zapłacimy od 84 zł za 3 miesiące do 120 zł za 12 miesięcy.

Przywrócenie pojazdu do ruchu

Przywrócenie pojazdu do ruchu następuje na pisemny wniosek właściciela pojazdu. Do wniosku należy dołączyć decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu oraz zaświadczenie o pozytywnym wyniku dodatkowego badania technicznego pojazdu. Wykonanie takiego badania nie wpływa na termin następnego okresowego badania technicznego pojazdu określonego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Wymagania dotyczące kontroli oraz wytyczne dotyczące oceny usterek podczas przeprowadzania dodatkowego badania technicznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. Tego rodzaju przegląd kosztuje 94 zł.

Co daje nam to rozwiązanie

W przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu zakład ubezpieczeń, na wniosek posiadacza pojazdu, jest obowiązany do proporcjonalnego obniżenia składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Składka ubezpieczeniowa po uwzględnieniu przysługujących zniżek, ulega obniżeniu nie mniej niż o 95%. W związku z tym w zależności od długości czasowego wycofania z ruchu możemy zaoszczędzić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Podsumowując korzystając z czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu możemy zaoszczędzić kilkadziesiąt lub kilkaset złotych na ubezpieczeniu OC, ale musimy dwa razy udać się do Wydziału Komunikacji co nie jest takie proste w dzisiejszych czasach, wydać od 84 do 120 zł za wydanie decyzji i na koniec zawieść na lawecie samochód na dodatkowe badanie techniczne za 94 zł. Cała operacja zostanie odnotowana w CEP i będzie widoczna w historiapojazdu.gov.pl. Trzeba też pamiętać, że tablice i dowód rejestracyjny pojazdu zostawiamy w depozycie. W związku z tym jeżeli z jakiegoś powodu będziemy chcieli sprzedać pojazd podczas czasowego wycofania z ruchu, będziemy mieli z tym duży problem…

Moim zdaniem jest to kolejny przepis, który na pierwszy rzut oka jest bardzo dobry i był oczekiwany od lat, a w praktyce nikt nie będzie z niego korzystać tak jak z Tablic Profesjonalnych…

Ale może się mylę.

Dajcie znać co myślicie o tym rozwiązaniu oraz czy będziecie korzystać z tego rozwiązania?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij post:

Newsletter

Popularne

Warto także przeczytać
Podobne

SKO umarza kary za sprzedaż pojazdów sprowadzonych przed zarejestrowaniem.

Mamy Sukces z SKO! Zapoznajcie się z orzeczeniem i argumentami.

Odwołanie od kar za sprzedaż pojazdu sprowadzonego przed rejestracją.

Jeżeli dostałeś zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na Ciebie za sprzedaż samochodu sprowadzonego przed jego zarejestrowaniem, możesz skorzystać z Pomocy radcy prawnego Pawła Tuzinka.

44fox Oferta

Na tej stronie możesz zamówić Pakiet usług firmy 44fox. Dzięki...

Spotkanie w sprawie rejestracji pojazdów uszkodzonych.

Zgłoszenie na spotkanie w sprawie obowiązku rejestracji pojazdów uszkodzonych.