0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Dwa nowe rozporządzenia związane z karami za cofanie liczników.

Data:

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały dwa projekty rozporządzeń związanych z Ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny. Ustawa wprowadziła sankcje karne za cofanie liczników, oraz nałożyła nowe obowiązki na właścicieli i posiadaczy pojazdów w przypadku wymiany drogomierza.

Pierwsze z nich to Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza.

Stanowi ono wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego – ustawie Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza, mając na uwadze rzetelne dokumentowanie czynności związanych z wymianą drogomierza.

W takiej bowiem sytuacji ustawa przewiduje obowiązek przedstawienia pojazdu z wymienionym drogomierzem na stacji kontroli pojazdów celem wprowadzenia przez uprawnionego diagnostę do centralnej ewidencji pojazdów danych, obejmujących wskazanie nowo wymienionego drogomierza oraz datę i przyczynę jego wymiany. Te dwie ostatnie okoliczności będzie wskazywał właściciel lub posiadacz pojazdu. Pisemne oświadczenie zawierające te informacje będzie przekazywał diagnoście przed przystąpieniem przez tego ostatniego do czynności związanych z odnotowaniem wskazania wymienionego drogomierza. Z tych względów, z uwagi na wagę oświadczenia, mającego znaczenie prawne oraz rygor, pod którym jest składane, koniecznym jest określenie jednolitego wzoru oświadczenia – ustandaryzowanego na potrzeby nowych obowiązków związanych z wymianą drogomierza.”

Zaproponowany wzór oświadczenia wygląda tak:

Drugie, to rozporządzenie w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia.

Oświadczenie będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, co ma niebagatelne znaczenie dla przyszłych ewentualnych czynności dowodowych, mających na celu ustalenie, czy w danym przypadku faktycznie doszło do wymiany drogomierza. Tym samym, z uwagi na walor składanego przez właściciela lub posiadacza pojazdu dokumentu, zasadnym jest, by przechowywał go organ tożsamy z organem rejestrującym w rozumieniu art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Te bowiem organy już obecnie przechowują dokumenty wymagane do rejestracji pojazdów (w przypadku pojazdów cywilnych i dyplomatycznych w tzw. „aktach pojazdu”). Tym samym uzasadnionym jest, by również przedmiotowe oświadczenia przechowywane były przez te same organy, które aktualnie przechowują pozostałe dokumenty związane z danym pojazdem. Z drugiej strony taka systematyzacja podmiotów zobowiązanych do przechowywania oświadczeń pozwoli określonym służbom, w przypadku prowadzenia czynności wyjaśniających i dowodowych, na efektywne ustalenie, w posiadaniu którego organu znajduje się konkretne oświadczenie.”

Stacje kontroli pojazdów będą przekazywały te oświadczenia bezpośrednio, albo drogą pocztową za pośrednictwem przesyłki poleconej. Przekazanie powinno przy tym nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od złożenia oświadczenia. Zagwarantuje to z jednej strony szybkość przekazywania oświadczenia, a z drugiej strony pozwoli stacji kontroli pojazdów na wywiązanie się z nałożonego obowiązku bez zakłóceń dla ciągłości świadczonych usług.

Źródło:

Projekty rozporządzeń znajdziecie TUTAJ:

1. Rozporządzenie w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza.

2. Rozporządzenie w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij post:

Newsletter

Popularne

Warto także przeczytać
Podobne

To już pewne – transakcje gotówkowe zostaną ograniczone!

To już pewne - transakcje gotówkowe zostaną ograniczone! Znamy datę.

Tablice Profesjonalne dla pojazdów używanych coraz bliżej!

"przedsiębiorcy zajmujący się obrotem używanymi (już zarejestrowanymi) pojazdami, również sprowadzanymi z zagranicy, będą mogli korzystać z profesjonalnej rejestracji pojazdów na potrzeby przeprowadzania jazd testowych."

Zaproszenie na spotkanie robocze FORS i PolskiAutoHandel

Szanowni Państwo, W porozumieniu z Prezesem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów...

SKO umarza kary za sprzedaż pojazdów sprowadzonych przed zarejestrowaniem.

Mamy Sukces z SKO! Zapoznajcie się z orzeczeniem i argumentami.