0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Tarcza Antykryzysowa – 5.000 zł pożyczki dla przedsiębiorcy

Data:

Mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku, mogą otrzymać ze środków Funduszu Pracy jednorazową pożyczkę w kwocie do 5.000zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka może być umorzona w całości! Pożyczkę przyznaje starosta na wniosek przedsiębiorcy. Wnioskowana kwota zostanie przelana na podany numer konta, w ciągu do dwóch dni roboczych od podpisania umowy. Wniosek o pożyczkę należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez jego dyrektora. Pożyczki będą przyznawane w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2020 roku.

Żeby otrzymać pożyczkę należy złożyć

– Kompletny wniosek

– Umowę – czytelnie podpisaną i zaparafowaną

Umowę i Wniosek znajdziecieTUTAJ

Umowę i Wniosek Elektronicznie złożycieTUTAJ

Jeżeli składacie dokumenty elektronicznie to muszą być one zapisane w formacie PDF i każdy z nich nie może być większy niż 1MB. Dokumenty możecie również złożyć w formie papierowej w Powiatowym Urzędzie Pracy lub wysłać Pocztą.

Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku, instrukcja (film) znajdziecie też – TUTAJ 

Co trzeba zrobić, żeby umorzyć pożyczkę

Pożyczkę wraz z odsetkami będzie można umorzyć pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. W tym przypadku nie może się też zmienić liczba etatów. W celu umorzenia pożyczki, należy w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia, złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl lub w postaci papierowej wniosek o umorzenie pożyczki.

Dajcie znać w komentarzach co myślicie o tej formie pomocy oraz czy będziecie z niej korzystać.


Podstawa Prawna:

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Art. 15zzd.

 1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

 2. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

 3. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł.

 4. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

 5. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 6. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, o którym mowa w ust. 5, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

 7. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia.

 8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 7, mikroprzedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 9. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek


USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Art. 7. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

 1. mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

  b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

 2. mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

  b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

 3. średni przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

  b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

4 KOMENTARZE

 1. Czyli jak prowadzę jednoosobawa działalność gosp.tj.sam nie moge z niej skorzystać.? To jaki mam środki od Państwa z pomocą?
  Doradzisz Admin???

  • Dziś w Sejmie jest nowelizowana tarcza antykryzysowa. Może i dla Ciebie coś się w niej znajdzie. Obserwuj co się będzie działo.

 2. Wiadomo jak jest z naszym przychodem jest po prostu co miesiąc duży więc z tego względu nic nam się nie należy bo wg rządu jesteśmy milionerami, tylko z naszego przychodu ten dochód jest ułamkiem procenta. Teraz jeszcze dodatkowo sprzedając auto i że względu na zamknięta granice nic nie kupimy zapłacimy gigantyczny podatek dochodowy, dramat!

 3. Zresztą w tym miesiącu już tak było 7aut sprzedanych na początku miesiąca 3 kupione i 16tys dochodówki do zapłaty. Od 3 tygodni złamanego telefonu więc przychód za kwiecień podejrzewam 0 zł ciekawe czy w tej sytuacji coś mi się będzie należeć….

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij post:

Newsletter

Popularne

Warto także przeczytać
Podobne

Tablice Profesjonalne dla pojazdów używanych coraz bliżej!

"przedsiębiorcy zajmujący się obrotem używanymi (już zarejestrowanymi) pojazdami, również sprowadzanymi z zagranicy, będą mogli korzystać z profesjonalnej rejestracji pojazdów na potrzeby przeprowadzania jazd testowych."

Zaproszenie na spotkanie robocze FORS i PolskiAutoHandel

Szanowni Państwo, W porozumieniu z Prezesem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów...

SKO umarza kary za sprzedaż pojazdów sprowadzonych przed zarejestrowaniem.

Mamy Sukces z SKO! Zapoznajcie się z orzeczeniem i argumentami.

Odwołanie od kar za sprzedaż pojazdu sprowadzonego przed rejestracją.

Jeżeli dostałeś zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na Ciebie za sprzedaż samochodu sprowadzonego przed jego zarejestrowaniem, możesz skorzystać z Pomocy radcy prawnego Pawła Tuzinka.