BDO, wpis do rejestru, recykling i nowe wysokie kary!

Data:

Moi drodzy, miałem Wam w poniedziałek opisać jak wypełnić formularz rejestrowy do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa nazywanego przez wielu z Was BDO, ale na Sejmowych stronach pojawiły się dwa kolejne projekty Ustaw dotyczących Recyklingu, które trzeba było przeanalizować.

Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia Komisów.pl otrzymają drogą mailową wzór formularza rejestrowego oraz instrukcję co trzeba do niego dołączyć i gdzie należy go złożyć.

W dwóch najnowszych projektach ustaw związanych z recyklingiem, niestety niczego dobrego nie znajdziemy. Jest w nich za to kupa nowych, bardzo wysokich kar i różnych dotkliwych sankcji.

Pierwszy z projektów to projekt Ustawy o zmianie Ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Nie będę rozpisywać się na jego temat ponieważ w mniejszym stopniu dotyczy bezpośrednio nas, a poza tym zajął się nim dokładniej FORS.

Projekt ustawy i przebieg prac legislacyjnych znajdziecie – TUTAJ

Uwagi FORS do tego projektu znajdziecie – TUTAJ

Projekt, który nas dotyczy i powinien Was zainteresować to projekt Ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw. Tytuł wydaje się nam obcy, ale niestety Ustawa w wielu artykułach dotyczy bezpośrednio nas.

Cały projekt Ustawy znajdziecie – TUTAJ

W dużym skrócie – projekt wprowadza szereg rożnych kar, między innymi.:

 • kara za nieskładanie sprawozdań wynosić ma od 500 zł do 2.000 zł,

 • kara za prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru Marszałka Województwa wynosić ma od 5.000 zł do 1.000.000 zł -podniesiony ma zostać dolny próg z 1.000zł do 5.000 złotych,

 • Sprowadzasz z zagranicy auta – sprawdź czy mają gaśnicę. Jeśli nie ma na niej etykiety w języku polskim albo instrukcji w języku polskim zgodnie z Art. 10 projektu Ustawy, możesz zapłacić karę do 4.500 złotych,
 • za wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu kara wynosić ma od 15 000 do 500 000 zł,

 • uważajcie na transport uszkodzonych samochodów, ponieważ zgodnie z zapisami projektu ustawy mogą Wam grozić kary do 500.000 zł i przepadek środka transportu,

 • jeżeli nie przekazujesz zużytych baterii lub zużytych akumulatorów do odpowiedniego prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, podlegasz karze pieniężnej od 10 000 zł do 200 000 zł,

 • wprowadzając do obrotu baterie lub akumulatory niespełniające wymagań, podlegacie karze pieniężnej od 2000 zł do 150 000 zł,

Zapoznajcie się z projektem i jeżeli macie jakieś uwagi to piszcie do nas na email: biuro@sk.org.pl

Kary za działanie bez numeru rejestrowego zostały podniesione i maja wynosić minimalnie 5.000 zł. Tak jak pisałem na wstępie wszyscy Członkowie Stowarzyszenia Komisów.pl otrzymają drogą mailową wzór formularza rejestrowego oraz instrukcję co trzeba do niego dołączyć i gdzie należy go złożyć najpóźniej w niedzielę wieczorem tak żebyśmy w poniedziałek 18 czerwca mogli je złożyć w Urzędach Marszałkowskich.

Poniżej znajdziecie zebrane artykuły, które „najbliższe” są naszej branży:

Art. 4. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 578) w art. 53a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Kto poza stacją demontażu dokonuje:

 1. usunięcia z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów lub substancji niebezpiecznych, w tym płynów,

 2. wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia lub części nadających się do ponownego użycia,

 3. wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu – podlega karze pieniężnej od 15 000 do 500 000 zł.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. z 2018 r. poz. 296) wprowadza się następujące zmiany:

 1. art. 32 otrzymuje brzmienie:

  Art. 32. 1. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na odbiorcę odpadów przywiezionych nielegalnie bez dokonania zgłoszenia, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 50 000 do 500 000 zł.

2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na wysyłającego odpady bez dokonania zgłoszenia, jeżeli takie zgłoszenie jest wymagane zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1013/2006, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 50 000 do 500 000 zł.

3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na wysyłającego odpady, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 50 000 do 500 000 zł, jeżeli ten, choćby nieumyślnie, dokonał wysyłki odpadów:

 1. bez zgody zainteresowanych właściwych organów;

 2. gdy zgoda zainteresowanych właściwych organów została uzyskana w wyniku fałszerstwa, wprowadzenia w błąd lub oszustwa;

 3. w sposób, który nie jest zgodny ze sposobem określonym w dokumencie zgłoszenia transgranicznego przesyłania (przemieszczania) odpadów, o którym mowa w załączniku IA do rozporządzenia nr 1013/2006, lub w dokumencie przesyłania dotyczącym transgranicznego przesyłania (przemieszczania) odpadów, o którym mowa w załączniku IB do rozporządzenia nr 1013/2006.

4. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na odbiorcę odpadów sprowadzonych nielegalnie, który nie zastosował się do postanowienia, o którym mowa w art. 27 ust. 4, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 25 000 do 200 000 zł.”;

art. 33 otrzymuje brzmienie:

3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na transportującego odpady, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 20 000 do 100 000 zł, jeżeli ten, choćby nieumyślnie:

1) nie realizował przewozu ustaloną trasą przejazdu;

2) nie jest wskazany w zezwoleniu jako przewoźnik odpadów;

3) naruszył warunki dotyczące rodzaju opakowania odpadów;

4) dokonywał przewozu odpadów bez dołączenia do transportu wszystkich wymaganych dokumentów;

5) dokonywał przewozu odpadów z niewypełnionym prawidłowo lub niepodpisanym dokumentem przesyłania;

6) dokonał wymieszania podczas transportu odpadów objętych odrębnymi zgłoszeniami;

7) dokonywał przewozu odpadów wymienionych w załącznikach III, IIIA oraz IIIB bez informacji wymaganej na podstawie art. 18 rozporządzenia nr 1013/2006 lub gdy informacja nie została dołączona w formacie określonym w załączniku VII do rozporządzenia nr 1013/2006.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2016, poz. 1803 oraz z 2018 r. poz. 650) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 97 otrzymuje brzmienie:

„Art. 97. Kto, wbrew przepisowi art. 10 ust. 1, wprowadza do obrotu baterie lub akumulatory niespełniające wymagań określonych w art. 8 lub 9, podlega karze pieniężnej od 2000 zł do 150 000 zł.”;

Już wiecie jakie wymagania muszą spełniać sprowadzane przez Was baterie i akumulatory?

Jeżeli nie to zapoznajcie się z wymienionymi wyżej art. 8 i 9:

Art. 8. 1. Wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory, w tym baterie i akumulatory zamontowane w sprzęcie, nie mogą zawierać więcej niż 0,0005% wagowo rtęci.

 1. Wprowadzane do obrotu baterie przenośne i akumulatory przenośne, w tym zamontowane w sprzęcie, nie mogą zawierać więcej niż 0,002% wagowo kadmu.

 2. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych przeznaczonych do użytku w:

  1) systemach awaryjnych i alarmowych, w tym w oświetleniu awaryjnym;

  2) urządzeniach medycznych;

  3) (uchylony)

Art. 9. 1. Wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory, w tym zestawy oraz ogniwa guzikowe, powinny być oznakowane symbolem selektywnego zbierania, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do ustawy.

 1. Wprowadzane do obrotu:

  1) baterie i akumulatory, w tym zestawy, powinny być oznakowane:

  a) symbolem chemicznym Cd, jeżeli zawierają powyżej 0,002% wagowo kadmu,

  b) symbolem chemicznym Pb, jeżeli zawierają powyżej 0,004% wagowo ołowiu;

  2) ogniwa guzikowe powinny być oznakowane symbolem chemicznym Hg, jeżeli zawierają powyżej 0,0005% wagowo rtęci.

  3. Wzory symboli, o których mowa w ust. 2, są określone w załączniku nr 4 do ustawy.

  4. Wprowadzane do obrotu baterie przenośne i akumulatory przenośne oraz baterie samochodowe i akumulatory samochodowe powinny być zaopatrzone w informację o ich pojemności, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1103/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. ustalającym, na mocy dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy dotyczące znakowania ©Kancelaria Sejmu s. 10/53 19.04.2018 baterii i akumulatorów przenośnych, wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych informacjami o ich pojemności (Dz. Urz. WE L 313 z 30.11.2010, str. 3–7).

  5. Symbole, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz informację, o której mowa w ust. 4, umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały.

Jeżeli przeczytaliście art. 8 i 9 to wiecie, że tak naprawdę jesteśmy bardzo delikatnie mówiąc w kropce… Skąd mamy wiedzieć gdzie w sprowadzanych przez nas autach zainstalowane są takie baterię i jaki mamy wpływ na ich oznakowanie? W związku z tym możemy w każdej chwili zostać zaskoczeni kontrolą i karą do 150.000 złotych.

2) art. 98 otrzymuje brzmienie:

Art. 98. Kto, wbrew przepisowi art. 10 ust. 2, nie wycofuje z obrotu baterii lub akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 lub 9, podlega karze pieniężnej od 2000 zł do 150 000 zł.”;

3) art. 99 otrzymuje brzmienie:

„Art. 99. Kto, wbrew przepisom art. 11 ust. 2 i 3, wprowadza do obrotu sprzęt, w którym są zamontowane baterie lub akumulatory, bez dołączenia do niego instrukcji, a w przypadku wprowadzania do obrotu na terytorium kraju – bez dołączenia do niego instrukcji w języku polskim, lub dołącza instrukcję nierzetelną, podlega karze pieniężnej od 2000 zł do 150 000 zł”;

4) art. 99a otrzymuje brzmienie:

„Art. 99a. Kto, wbrew przepisowi art. 15 ust. 3, nie przedkłada marszałkowi województwa sprawozdań o osiągniętym poziomie wydajności recyklingu, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 493/2012, lub nie przedkłada ich terminowo, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2000 zł.”;

9) art. 101 otrzymuje brzmienie:

„Art. 101. Kto, wbrew przepisom art. 58, nie przekazuje zużytych baterii lub zużytych akumulatorów do odpowiedniego prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, podlega karze pieniężnej od 10 000 zł do 200 000 zł.”;

10) art. 102 otrzymuje brzmienie:

„Art. 102. Kto, wbrew przepisowi art. 63 ust. 3, nie przekazuje poszczególnych rodzajów posortowanych zużytych baterii lub zużytych akumulatorów prowadzącemu zakład przetwarzania danego rodzaju zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, podlega karze pieniężnej od 2000 zł do 200 000 zł.”.

Art. 8. projektu Ustawy odnosi się do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 i 650), a konkretnie do jej art. 194 ust. 3, podwyższając minimalną karę z 1.000 zł do 5.000 zł.

Zgodnie z Art. 194. 1. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za:

5)prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do rejestru;

5a) nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 63;

Żebyście mogli lepiej zorientować się za co możemy zostać ukarani, poniżej przedstawiam art. 50 w części dotyczącej naszej branży jeżeli zgodzimy się również z interpretacją, zgodnie zgodnie z którą wprowadzamy do Polski „produkty”:

Art. 50. 1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek:

1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478):

a) wprowadzających na terytorium kraju produkty,

2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803):

a) wprowadzających pojazdy,

3) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;

4) z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687 i 1688):

a) wprowadzających baterie lub akumulatory,

 1. Przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w ust. 1, podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru.

 2. Działalność w zakresie, o którym mowa w ust. 1, może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru.

 1. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do wprowadzającego sprzęt, który korzysta z uprawnienia określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 2. Autoryzowany przedstawiciel jest obowiązany zamieścić w rejestrze wykaz wprowadzających sprzęt, którzy przekazali mu informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

UWAGA firmy zajmujące się transportem!

Art.8 to potężny bat na Wasze Tyłki! Jeżeli nie chcecie stracić swoich środków transporty zapoznajcie się z nim dokładnie!

b) w art. 24 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

4a. W przypadku transportu odpadów bez wymaganych dokumentów, w których wskazany jest posiadacz odpadów przekazujący odpad oraz posiadacz odpadów, do którego należy dostarczyć odpady, posiadaczem tych odpadów jest transportujący te odpady.”’

c) po art. 24 dodaje się art.24a i 24 b w brzmieniu:

24a. 1. Jeżeli w trakcie kontroli transportu odpadów ujawniono:

a) naruszenie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów,

b) przemieszczanie odpadów do nieuprawnionego odbiorcypojazd wraz z odpadami może zostać zatrzymany przez organy kontroli państwowej – Krajową Administrację Skarbową, organy Straży Granicznej, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organów Inspekcji Ochrony Środowiska.

 1. Zatrzymany pojazd wraz z odpadami jest kierowany, na koszt podmiotu wykonującego transport odpadów, na najbliższy parking strzeżony, o którym mowa w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm), spełniający warunki dla magazynowania odpadów określone w art. 25 ust. 1.

 2. Jeżeli stwierdzone naruszenie dotyczy transportu odpadów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka, organ o którym mowa w ust.l, kieruje, na koszt podmiotu wykonującego przejazd drogowy, środek transportu wraz z odpadami na parking strzeżony spełniający wymagania, o których mowa w art. 106 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 169, z 2018 r. poz. 650).”

 3. Pojazd wraz z odpadami umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym, o którym mowa w ust. 2 i 3, – do czasu usunięcia naruszeń szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, lub ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za zagospodarowanie zatrzymanych odpadów.

 4. Jeżeli starosta nie wyznaczył parkingu strzeżonego, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3, spełniającego warunki przechowywania zatrzymanych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, jest on zobowiązany do utworzenia takiego parkingu w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 5. Do czasu utworzenia parkingu Starosta wyznacza w powiecie inne miejsce strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów i informuje o tym organy, o których mowa w ust. 1, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 24b. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 4a, podmiot wykonujący transport odpadów jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów na własny koszt.

 1. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 nakłada w drodze decyzji starosta właściwy ze względu na miejsce kontroli transportu odpadów.

 2. Decyzji, o której mowa w ust. 2 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

 3. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia w której decyzja o której mowa w ust.2, stała się ostateczna, podmiot wykonujący transport odpadów nie usunie naruszeń szczegółowych wymagań dla transportu odpadów lub nie wykona ww. decyzji, orzeka się przepadek środka transportu wraz z odpadami na rzecz powiatu.

 4. Jeżeli w terminie 60 dni od dnia zatrzymania odpadów, podmiot wykonujący transport odpadów nie usunie naruszeń szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, orzeka się przepadek pojazdu wraz z odpadami na rzecz powiatu.

 5. Z wnioskiem o orzeczenie przepadku środka transportu wraz z odpadami na rzecz Skarbu Państwa występuje do sądu cywilnego starosta właściwy ze względu na miejsce kontroli transportu odpadów. Do spraw o przepadek pojazdu wraz z odpadami stosuje się odpowiednio przepisy art. 6106 -6108 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, ze zm.))”

Sprowadzasz z zagranicy auta – sprawdź czy mają gaśnicę. Jeśli nie ma na niej etykiety w języku polskim albo instrukcji w języku polskim zgodnie z Art. 10 projektu Ustawy, możesz zapłacić karę do 4.500 złotych!

Art. 10. W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1951 oraz z 2018 r. poz. 650) wprowadza się następujące zmiany:

 1. art. 47 otrzymuje brzmienie:

  Art. 47. 1. Administracyjną karę pieniężną w wysokości od 600 zł do 4500 zł wymierza się za:

  1) nieprzekazanie w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, albo sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia (UE) nr 517/2014;

  2) wprowadzenie do obrotu, wbrew art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, urządzenia lub produktu albo, wbrew art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, pojemnika bez odpowiedniej etykiety;

  3) wprowadzenie, wbrew art. 13, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojemnika, produktu lub urządzenia bez etykiety w języku polskim albo bez instrukcji w języku polskim albo wprowadzenie produktu lub urządzenia niezgodnie z art. 12 ust. 1, 2 lub 5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 albo z art. 2 rozporządzenia (UE) 2015/2068;

  4) wprowadzenie, wbrew art. 13, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu ochrony przeciwpożarowej lub gaśnicy bez etykiety w języku polskim albo bez instrukcji w języku polskim albo wprowadzenie produktu lub urządzenia niezgodnie z art. 12 ust. 1, 2 lub 5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 albo z art. 2 rozporządzenia (UE) 2015/2068;

Dla prowadzących Warsztat samochodowy:

Dalej w art.10 czytamy:

2) art. 48 otrzymuje brzmienie:

„Art. 48. 1. Administracyjną karę pieniężną w wysokości od 4000 zł do 15000 zł wymierza się za:

27) nabycie, wbrew art. 10 ust. 1, substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego lub, wbrew art. 11 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, fluorowanego gazu cieplarnianego, bez posiadania certyfikatu dla personelu odpowiedniego do wykonywanych czynności związanych z substancjami kontrolowanymi lub fluorowanymi gazami cieplarnianymi albo – w przypadku czynności serwisowych i naprawczych systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych – bez posiadania zaświadczenia o odbytym szkoleniu albo w obu przypadkach bez zatrudnienia osoby z takim certyfikatem lub takim zaświadczeniem albo bez posiadania certyfikatu dla przedsiębiorcy;

 1. nieprowadzenie, wbrew art. 13a ust. 3 oraz wbrew art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, dokumentacji dotyczącej nabywców fluorowanych gazów cieplarnianych;

 2. celowe uwalnianie fluorowanych gazów cieplarniach wbrew art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 lub niezapobieganie wyciekowi fluorowanych gazów cieplarniach wbrew art. 3 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 lub niezapewnienie naprawy bez zbędnej zwłoki wbrew art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 lub niezapewnienie kontroli czy naprawa była skuteczna w ciągu 1 miesiąca zgodnie z art. 3 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia 517/2014, z wyłączeniem systemów ochrony przeciwpożarowej;

 3. celowe uwalnianie fluorowanych gazów cieplarniach wbrew art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 lub niezapobieganie wyciekowi fluorowanych gazów cieplarniach wbrew art. 3 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 lub niezapewnienie naprawy bez zbędnej zwłoki wbrew art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 lub niezapewnienie kontroli czy naprawa była skuteczna w ciągu 1 miesiąca z art. 3 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia 517/2014, z zakresie systemów ochrony przeciwpożarowej.”;

Art. 15. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260) art. 134a otrzymuje brzmienie:

„Art. 134a W stosunku do pojazdów wykonujących przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, a także w przypadku kontroli, o której mowa w art. 129a ust. 1 pkt 2-4, uprawnienia i obowiązki policjantów oraz organów Policji określone w art. 132 ust. 1-2 i 5-7 oraz w art. 133 wykonują również odpowiednio inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz. organy tej inspekcji, oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska.”.

Art. 27. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z tym że art. 49 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 10 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Jak zwykle czekamy na Wasze komentarze pod tekstem i na naszym Facebooku.

Źródło:

Projekt ustawy i przebieg prac legislacyjnych znajdziecie – TUTAJ

Uwagi FORS do tego projektu znajdziecie – TUTAJ

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw znajdziecie – TUTAJ

 

121 KOMENTARZE

 1. Czyli rozumiem ,że tutaj nie uzyskamy żadnej podpowiedzi jak wypełnić ten wniosek i gdzie go złożyć ?

 2. Poważnie się zastanawiam nad pełnym resetem. Czyli zarejestrować nową spółkę ZOO o przerzucić jedną fakturą cały towar. Pomijając koszty podatkowe startuję z nową kartą.

  • No i dobrze myslisz. Kazdzy normalny człowiek co sprowadza auta tak zrobi.
   Pojebany kraj, zamiast nękac tych co na lewo wiożą, wzięli sie za nas.

 3. po prostu trzeba walić legalną działalność bo to już przechodzi ludzkie pojęcie jak chcą nas w majestacie prawa wydoić z kasy:(:(:((

 4. Niestety to unia europejska narzuca to nam , my jako państwo musimy się podporządkować i tyle w temacie .

  • unia europejska narzucam nam opłatę produktową od samochodów?Ustawa jest od 2001 więc jeszcze przed wejściem do RP do UE.Po prostu ktoś wpadł na pomysł skąd kasę wyciągnąć dla dojnej zmiany na patologiczne obiecanki i powstała nadinterpretacja tych przepisów przez co za to samo chcą brać kasę dwa razy.

  • Co ty za głupoty piszesz jaka Unia nam narzuca,spytaj w niemczech kto handluje autami czy taką oplate płaci to ci powie że jesteś nie normalny.Tylko u nas jak PIS rzadzi to kasy szukają żeby dać Cieciorobą

 5. A dlaczego musimy się rejestrować miesiąc przed ostatecznym uzyskaniem numeru. Inni mówią że wniosek można złożyć w ostatnim dniu terminu uzyskania numeru.

  • na stronie U M Małopolskiego pisze tak
   cyt: „Wnioski w zakresie wpisu do rejestru należy złożyć do dnia 24 lipca 2018 roku.”

 6. Jak prawidłowo wyrejestrować się z auto importu? Pismo do GIOś ? Do kiedy należy zgłosić zakończenie importu aby nie rejestrować się w BDO? Rozumiem że można mieć nadal auto handel ale nic nie importować ale kupować w kraju można.

  • zakończenie działalności
   Zgodnie z Art. 60. 1. ustawy o odpadach: „W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru.”

  • No własnie co w sytuacji gdy zamnknąłem działalnosc 29.06.2018, a nie rejestrowalem sie w BDO.
   Kogo powiadomiść o zakończeniu działalności ? GIOŚ czy marszałka województwa?

 7. Teraz najważniejsze pytanie – lepiej się wyrejestrować (ale co z poprzednimi latami?) czy lepiej sięz arejestrować i dalej prowadzić działalność.

  • W jednym i drugim przypadku za lata poprzednie mogą próbować Ciebie rozliczyć.
   Myśle że nie ma co panikować, trzeba robić swoje, a jak będą już jakieś kontrole mądrze prowadzić postępowanie tak żeby uniknąć kosztów…

 8. Wczoraj zadzwonił do mnie znajomy importer i powiedział że był w sprawie rejestracji do BDO i został odprawiony z kwitkiem bo nie ma CERTYFIKATU na sprzedaż aut używanych który ponoć trzeba było wyrobić w 2014 roku.

 9. Moja ostatnia informacja na stronie stowarzyszenia to „Szkolenie z RODO w Warszawie.”
  Mam coś nie tak czy trzeba czekać na info od was.

 10. W urzędzie marszałkowskim w Opolu nikt nie pyta o certyfikat a wogole kto go ma z autohandlarzy,tam rejestrujesz płacisz 100 i nadają numer bez przeszkod

 11. Na Ambicie jest za mało rubryk zaznaczonych wiem bo pytałem w urzędzie ma być jeszcze olej opony i akumulatory zaznaczone

  • trzeba wypełnić
   dział 2 tabela 1
   dział 3 tabela 1
   i dział 5 tabela 1

   można na tą chwilę wpisać że sam to składasz, a w tym roku zaktualizować jeżeli podpiszesz umowę z organizacją odzysku. Z tym że musi to być organizacja odzysku spółka akcyjna z odpowiednim kapitałem tyle wiem ze swojego urzędu.

   • Takie są wymagania Urzędników, co nie oznacza że trzeba to wypełnić.
    Moje stanowisko macie dokładnie opisane w mailach przesłanych do wszystkich Członków SK.org.pl
    Osobiście wypełniłem tylko dział I i III tabela 1 i złożyłem wniosek bez problemu.

    • Witam, czy wniosek można złożyć wysyłając pocztą czy trzeba stawić się osobiście?
     Druga sprawa to składać tylko te strony które trzeba wypełnić czy wydrukować cały wniosek i go złożyć?

     • Można wysłać wniosek pocztą. Wypełniamy tylko te działy które nas dotyczą.

    • Dzwoniłem właśnie Urzędu Marszałkowskiego (celowo nie napiszę gdzie) kazano mi wypełnić dział 5.

     Gdy zapytałem Pana urzędnika czy mam ważyć opony i akumulatory w samochodzie zirytował się i powiedział, że mamy to robić od 2002 roku i nie wie dlaczego mieliśmy taki luz i nie byliśmy kontrolowani.

     Powiedział też, że bez tego numeru nie mam prawa sprowadzać samochodu UC go nie odprawi i wyląduje na parkingu w UC.

     Odechciewa się prowadzenia działalności w tym kraju. Panie Morawiecki mojego głosu już nie dostaniecie w najbliższych wyborach (ani nikogo z mojej rodziny).

     • To że UM będą wymuszać na nas wypełnianie tych działowów było wiadome od dawna.
      Dziwi mnie tylko że kazali wypełnić wyłącznie dział V…

    • Dlaczego uważasz, że dział V (akumulatory) nas nie dotyczy ?

     Mi kazali wypełnić dział I, III i V

     Opłata produktowa za akumulatory to 9 zł za kilogram akumulatora ?

     Jeśli dobrze zrozumiałem to liczymy ją od 18% masy wprowadzonych akumulatorów (jeśli nie zebraliśmy ani jednego kg akumulatora).

     Przecież akumulatory są zdawane przy zakupie nowego i to firma sprzedająca nowe akumulatory ma obowiązek je odebrać i nimi się zająć.

     W przypadku opon to 4,2 zł od kilograma. Mi powiedzieli w UM, że jakoś to muszę zważyć.

     Rzeczywistość jak z filmów Barei. Opary absurdu jak już chcą odemnie kasę to niech mi sku******y podadzą numer konta to ima zapłacę od sztuki ale niech mi nie każą prowadzić sprawozdawczości i drugiej księgowości (z ważeniem).

     • Organizacja odzysku u której pytałem liczy 0,03 gr/kg akumulatora + 300zł na rok za kampanie edukacyjne

    • Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty, oświadczenie o spełnieniu wymagań oraz
     „” W przypadku podpisanej umowy z organizacją odzysku w zakresie sprzętu, należy również dostarczyć uwierzytelnioną kopię umowy. Dotyczy tylko zakresu sprzętu.””
     Czy chodzi tu o umowę podpisaną z Ambit o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów??
     Będę wdzięczny za odpowiedź.
     pozdrawiam

 12. Ja się pogubiłem. nie mam umowy o zapewnienie sieci, działalność od 9 stycznia tego roku. Zamierzam podpisać z firmą Ambit. Czy w kontekście opłaty produktowej muszę podpisywać jeszcze jakąś inną umowę czy Ambit wszystko ogarnie. No i z jakimi kosztami należy się liczyć. Dziękuje z góry za odpowiedź

 13. JAK ZWYKLE PANIKA …
  Polska…
  Sraczka a tak naprawdę nic z tego nie będzie. Ci co prowadzą działalność będą sobie spokojnie prowadzić, a ci którzy się nagle dowiedzieli i zgłosili to zapewnili sobie miejsce w kolejce do kontroli))) Od 2001 roku obowiązuje ustawa i nikt niczego nie zgłaszał aż tu nagle….Kto nagłośnił całą sprawę, komu n tym zależało…???
  Także czekajcie na ten dzień jak wpadną i dojebią z górnej półki…
  DZIURA , SZARA STREFA SIĘ POGŁĘBIA . . . A MY DO NIEJ POWOLI DOŁĄCZAMY…

  • Rozumiem że Ty jesteś oczywiście zarejestrowany od początku działalności i płacisz opłatę produktową od zawsze?

  • wystarczy że wydziały komunikacji nie będą przyjmowały dokumentów do rejestracji bez widocznego numeru który nadaje urząd marszałkowski na fakturze sprzedaży auta i wszyscy zaczną szybko biegać żeby się zarejestrować.

 14. Tak się zastanawiam co z firmami sprzedającymi używane opony.

  Teraz chyba przy takich opłatach całe przedsięwzięcie stanie się nie opłacalne.

 15. Witam, w białymstoku złozyłem wniosek i numer otrzymałem w przeciagu 3 dni od złożenia wniosku, na piśmie z urzędu nie ma zmianki aby ten numer umieszczać na fakturach sprzedażowych . Czy jest to wymagane ??

  • Zgodnie z art.63 ustawy o odpadach, numer rejestrowy mamy obowiązek umieszczać na wszystkich dokumentach związanych z prowadzoną przez nas działalnością – nietylko na fakturach!

 16. Tak. Zgodnie z Ustawą. NA WSZYSTKICH. Mam pytanie: czy składając deklaracje AKCU, PIT, VAT, KWIT itp itd przez formularz internetowy masz możliwość wpisania go? Czy narażasz się na karę?
  W KRakowie dostałem numer po ok tygodniu od złożenia tylko działu I i III.

 17. Panowie a kto podpisał już umowę z organizacją odzysku taka która ogarnie za mnie i opony i akumulatory?? Byłam dziś złożyć wniosek o oczywiście kazali te tabele też wypełnić z tym że póki co mam ze samodzielnie ale wiadomo nie będzie to opłacalne i za dużo kombinacji

  • Z umowami spokojnie.

   Mamy czas do końca roku.

   Poza tym, moim zdaniem zgodnie z dziś obowiązującymi przepisami nie jesteśmy wstanie rozliczyć się z opłaty produktowej sami ani za pośrednictwem żadnej organizacji odzysku.

   Jeżeli jest na rynku jakaś organizacja odzysku, która potrafi podać dokładne ilości produktów (w kilogramach) wprowadzanych przez nas do polski wraz z samochodami lub może podać podstawę prawną rozliczenia na podstawie: tabeli, kalkulatora, szaconkową, ryczałtową lub jakąś inną niż zmuszającą nas do rozebrania auta na czesci i zważenia poszczególnych produktów to
   OŚWIADCZAM, że będę reklamował i polecał taką organizacje na łamach PolskiegoAutohandlu.pl ZA DARMO wszystkim użytkownikom.

   Udostępnijcie proszę ten komentarz swoim ortganizacjom odzysku, może wspólnie z nimi uda nam się rozwiązać nasz problem.

   • Dlaczego czas jest do konca roku? To nie jest tak ze organizacja odzysku rozliczy nam auta od momentu podpisania umowy? Czyli wszystkie wczesniejsze sami bedziemy musieli?

    • Rozliczy, ale to rozliczenie jest raz na rok, płatne do 15 marca, jeżeli podpiszesz umowę np. w styczniu 2019R to organizacja już nie rozliczy Cie za rok 2018 …tylko za bieżący w następnym roku tj. 2020.
     Przerabiałem już ten temat.

     • Nie do końca tak. jeżeli podpiszesz umowę w styczniu lub grudniu 2018 roku to organizacja odzysku rozliczy Ci do 15 marca 2019 roku 2018 rok.

 18. Witam
  wniosek wypełniony, dział I i III tabela 1. Pytanie czy wysyłam tylko wypełnione działy czy całość czyli 35 stron??
  czy wysyłacie na ogólny adres danego urzędu marszałkowskiego czy przykładowo do wydziału ochrony środowiska czy co tam się tym zajmuje?
  Dzieki

  • Drukujemy i wysyłamy tylko te działy i tabele co dotyczą i coś wpisujemy. Nie trzeba 35 stron. Po to jest Dział 1 gdzie zaznaczamy co nas dotyczy i te tabele powinny być wydrukowane.

  • Zapytaj w tej firmie czy potrafią podać dokładne ilości produktów (w kilogramach) wprowadzanych przez nas do polski wraz z samochodami lub może podadzą podstawę prawną rozliczenia na podstawie: tabeli, kalkulatora, szacunkową, ryczałtową lub jakąś inną niż zmuszającą nas do rozebrania auta na części i zważenia poszczególnych produktów?

 19. Witam. Dostałem dzisiaj od wojewody WEZWANIE do uzupełnienia TABELI 1 DZIAŁ II
  i TABELA I DZIAŁ V.
  Pytanie co tam wpisać , jak to uzupełnić.
  Proszę podpowiedzcie.

 20. Urzednicy mieli szkolenia i wytyczne jak interpretowac ustawe. Mi w Poznaniu od razu urzedniczka wyjasnila, ze jak nie wypisze dzialow dot. opon i aku to owszem przyjmie wniosek, ale i tak dostane pismo wzywajace do uzupelnienia. Po za tym niewypisanie tamtych dzialow nawet przy nadaniu nr i tak przed niczym nie chroni. Oni maja swoja odgorna interpretacje i dopoki ktos tam wyzej nie zrozumie i zarzadzi to beda sie czepiac nawet tych chorych wnioskow. A z tego co jeszcze uslyszalem to pierwsza organizacja jaka ma kontrolowac nadany nr i to w jakim zakresie jest to… straz graniczna i celno-skarbowa juz na samej granicy.

 21. Moze ktos podpowie jak wypelnic te 2 dodatkowe tabelki, ktore chca urzednicy z Wielkopolski, inaczej nie nadadza numeru…. Pomocy.

  • Wypełniony dział I i III, wniosek złożony 13.07, tel do urzędu 30 lipca, rozmowa z urzędnikiem wyjętym jakby żywcem z filmów Barei, 'spokojnie, powoli, o co chodzi? nie widzę? a jest’ … info, że ponoć wniosek kompletny pod względem formalnym, czeka na wpis… ponoć dodawanych jest kilka wpisów dziennie… 'spokojnie, proszę sprawdzać na stronie bdo kiedy się pojawi’… he he mamy 6 sierpień, mojego wpisu brak, nowy wpis pojawił się słownie JEDEN!
   A teraz co do sytuacji w mieście. Funkcjonuje ok 10 dużych stacjonarnych komisów oraz co najmniej kilkanaście firm importujących samochody nie posiadających ogólnie dostępnego placu, co nie znaczy, że mająca małe obroty. Na dzień dzisiejszy (06.07) ŻADNA z firm związanych z importem aut z mojego miasta nie widnieje we wpisie do BDO – nie złe jaja, nie?. Mamy przychodnie, śmieci i kilka gabinetów lekarskich, to wszystko … Co do wniosków to oprócz mnie, z tego co wiem to wniosek na dotychczasową DG złożył tylko JEDEN Z DUŻYCH KOMISÓW. Co zrobiła reszta, ano po małym rekonesansie okazało się że WIĘKSZOŚĆ z końcem lipca zrobiła reset działalności, albo w PL (nowa spółka, osoba z rodziny) albo na działalność zagraniczną. Reasumując, jeśli dostanę wezwanie do uzupełnienia jakichś tabelek, REZYGNUJĘ, pal licho 100zł, pisze, że jeżeli urząd nie jest w stanie wpisać mnie na podstawie złożonego dotychczas wniosku, to rezygnuję z prowadzanie działalności dotyczącej importu pojazdów w PL z powodu nie zrozumiałego dla mnie prawa i ze względu na utrudniania prowadzenia DG przez urzędników (z pozdrowieniami dla Konstytucji Biznesu i Pana Morawieckiego).

 22. Pomóżcie Koledzy Koleżanki.
  Firmę mam od 1 lipca. Jeszcze nie kupiłam żadnego auta w Niemczech, dopiero zamierzam.

  Pytania:
  1. od kiedy muszę mieć umowę z Ambitem?
  2. czy mając powyższą umowę – ale nie mając jeszcze nadanego numeru BDO mogę kupić auto za granicą?

  • Zacznijmy od tego, że zanim nadadzą Ci numer bdo, to pierwsze musisz mieć umowę z firma odzysku np Ambit. Radzę jak najszybciej to załatwiać i nie zwlekać. Po nadaniu nr mozna sprowadzać.

 23. Zachodniopomorskie.Bez problemu nadany nr rejestrowy po wypelnieniu dzial I i III tabela 1.wytyczne sa wyrazne dla wprowadzajacych pojazdy.w zalacznikach:Umowa z firma odzysku i oswiadczenie,oraz dowod wplaty.

 24. A co mam zrobić jak już nie mam zamiaru sprowadzać aut z ue(sprowadzilem tylko w tym roku 3 z niemiec)a handluje samochodami z Polski zarejestrowane lub zakupione sprowadzone i już opłacone.

  Jak poinformować gios o tym że już rezygnuję z sprowadzania aut,czy musze toto robić?

  Czy muszę się w tym wypadku rejestrować do bdo czy nie?

  Z góry dziękuję za odpowiedź

 25. Ciekawe co z pozostałymi którzy w ogóle nie wiedzą nic o BDO, i o tych którzy nawet nie mają podpisanej umowy o zapewnienie sieci? Są tacy co nie mają o tym zielonego pojęcia a przywożą samochody…chyba że niby firma jest a umowy i tak „na niemca”
  My się wystawiamy a inni śmieją się z tego bez żadnych konsekwencji.

  • Dzisiaj się śmieją a jutro będą bankrutami. Mała oszczędność a konsekwencje karne duże. Kary nawet do 1 mln zł. Wolny wybór. Chyba jednak lepiej spać spokojnie.

  • najlepiej sprawdź czy jesteś wpisany w tej bazie w necie, wystarczy wpisać województwo i gminę i przepisać kod z obrazka i wyświetla się lista podmiotów wpisanych wraz z numerami BDO (BTW u nas ani jednego samochodziarza póki co a jest 30 lipca) … jakby nie było poczta idzie kilka dni a numer warto mieć jak najszybciej.

 26. A co jak sprowadzam samochod na kolach drewnianych bez opon, akumulatora, gasnicy, ze spuszczonymi plynami i dopiero w Polsce kupuje nowe i uzupelniam? Obowiazuje mnie to BDO czy nie? A jak to jest w przypadku zagranicznych podmiotow, ktore sprowadzaja auta i osob prywatnych np tureckiego Niemca, ktory autem przyjedzie do Polski i je sprzeda, bo mu sie znudzi np, trzeba wtedy rejestr prowadzic czy nie?

  • zapewne tak, jeśli przedstawisz FV na zakup nowych w PL … od siebie powiem tyle, że w moim województwie trwa wielka akcja wyrejestrowywania autohandli. Większość ludzi planuje sprzedawać właśnie na firmy zarejestrowane za granicą (mieszkam w województwie przy granicy więc jest to tu szczególnie proste) przynajmniej dopóki sytuacja się nie wyklaruje… szczerze mówiąc,zastanawiam się nad tym samym…

    • zaraz zaraz, proszę o doprecyzowanie, na jakiej podstawie, zagraniczny podmiot dokonujący transakcji POZA GRANICAMI POLSKI miałby podpadać pod polskie przepisy?

     • nadal nie bardzo rozumiem, art 53 mówi o firmach zagranicznych posiadających ODDZIAŁ na terenie PL a takowego posiadać nie zamierzam, oraz o firmach zagranicznych WPROWADZAJĄCYCH a ja niczego nie zamierzam do PL wprowadzać, auto stoi za granicą i 5m od granicy umawiam się z klientem i w tym miejscu wystawiona jest zagraniczna fakturka (niektórzy ponoć jeszcze foto dołączają, dla czepliwych urzędasów), jedyny związek Z PL to ogłoszenie na polskim portalu… tak więc moim zdaniem, w tym wypadku wprowadzającym jest mój klient… jeśli coś mylę to proszę o info… bo np. o rezydencji podatkowej niczego nie widzę?

     • Jeżeli sprzedaż auto poza granicą Polski to nabywca jest wprowadzającym i to na nim ciążą obowiązki (jeżeli jest to firma). W takim przypadku faktycznie Ty nie masz tych obowiązków. Ale do tego nie potrzeba firmy w Niemczech. Polska firma też może tam sprzedać auto.

  • może, tylko po co skoro za granicą ofrują pewniejsze prawo, niższe składki szczególnie dla małych podmiotów, wyższe emerytury i świadczenia socjalne? jedyną rozsądną odpowiedzią byłby patriotyzm, ale jak być patriotą wobec kraju, który non stop traktuje Cię jak, przepraszam, ścierwo?

 27. Z drugiej strony ustawa ta narusza swobode przeplywu towaru i handlu, nie wprowadza nic szczegolnego jak sami piszecie i do niczego dobrego nie prowadzi, dlaczego nikt tego nie zaskarzy do Trybunalu Europejskiego, w Niemczech nie slyszalem o czyms takim, nikt mi na fakturze nie pisal regulki o recyclingu. Poza tym nie wprowadzamy odpadow, bo akumulator jest sprawny, opony dobre. Obowiazkiem – jak w przypadku opon – powinno sie obarczyc wulkanizacje do prowadzenia statystyk, i stosownie inne wlasciwe podmioty – akumulatory sklepy itp. Poza tym chore jest to, ze ja mam wiedziec ile wazy opona, co jest w akumulatorze z Niemiec – przeciez instrukcja nie jest w jezyku polskim na towar zakupiony w Niemczech!!!! Mam demontowac akumulator i zawozic do tlumacza przysieglego???? A co jak etykieta wyblaknie lub odpadnie na skutek warunkow atmosferycznych???

  • Sklepy z akumulatorami, motoryzacyjne itp już dawno muszą się rozliczać z urzędem marszałkowskim z ilości akumulatorów zużytych które zostawili im klienci kupując nowy, mało tego muszą się także rozliczać z folii, makulatury i drewna z palet…chory kraj.

 28. Temat z dzisiaj :

  Dzień dobry do dnia dzisiejszego nie mam nr BDO.
  A miał Pan kontrolę ?
  Jaką ?
  Sprawdzającą nadanie nr.
  Nie miałem.
  To jak przyjdą proszę okazać potwierdzenie nadania zgłoszenia i nie martwić się.

  Zmroziło mnie.

  • Ja wysłałem zgłoszenie na początku lipca do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

   Do dziś żadnej odpowiedzi. Numeru nie posiadam. Sprzedaje tak jak wszyscy bez tego. W razie czego pokażę dowód wysłania korespondencji.

   Z tego co rozmawiałem ze znajomymi podpisują umowy z jakimiś firmami które będą im to rozliczać.

  • Ja wysłałem do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zgłoszenie prawie dwa miesiące temu i do dziś nie mam odpowiedzi.

 29. Witam. Nadal nie uzupełniłem i odesłałem TABELI 1 DZIAŁ II
  i TABELA I DZIAŁ V.
  Pytanie co tam wpisać , jak to uzupełnić.
  Proszę podpowiedzcie.Dwa tygodnie temu miałem to odesłać ale po prostu nie UMIEM tego wypełnić!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • W tabeli 1 dział II zaznaczasz „samodzielnie” i trzy krzyżyki. Nic więcej.
   W tabeli 1 dział V zaznaczasz „samochodowe” Lp. 1 i wpisujesz „bezmarkowe”
   w poz. 2 zaznaczasz X „samodzielnie”. I finito.

 30. Ciekawie interpretuje wypełnienie tabel Urząd Marszałkowski w Szczecinie.
  Otóż:
  – jeśli wypełniasz tylko dział III, to znaczy, że nie sprowadzasz aut,
  – jeśli nabywasz wewnątrzwspólnotowo, musisz wypełnić również działy II i V, bo w razie kontroli nie wykonałeś obowiązku i nawet jeśli masz nadany numer BDO, to nie w zakresie, który importera aut dotyczy.
  Coraz lepiej…

  • DZIAł III tabela 1.2.Wewnatrzwspólnotowe nabycie lub import pojazdów … komuś tu chyba słoneczko za bardzo przygrzało jeśli uważa, że to nie dotyczy sprowadzania pojazdów… no chyba, że zaznaczyłeś tam 1.1 produkcja pojazdów błeheheh wtedy to zwracam honor do kieszeni urzędnika 😉 PS może tak, jeszcze się zarejestrujemy jako importerzy stali plastiku ,tkanin, skór i w końcu powietrza – bo przecież niezaprzeczalnie zagraniczne powietrze wypełnia kabinę importowanego auta a jest zagraniczne, nie znane, może być też niezanieczyszczone, bez atestów, ISO, może wzmagać nasz i tak spory smog i wymagać oczyszczania, które KOSZTUJE!… a nie jesteś w stanie udowodnić, że granice przekraczałeś z otwartymi szybami tak że powietrze w całości zostało wymienione przy wjeździe do PL na nasz, polski, swojski, sprawdzony smrodek … no chyba, że przedstawisz stosowne FV na wypompowywanie 😀

 31. Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego. Po ponad 1.5 miesiąca wniosek nawet nie został zweryfikowany. Na pytanie przez telefon co mam robić skoro nie mogę sprzedać auta od prawie 2 miesięcy bo grozi mi kara do miliona zł pada odpowiedź : Nie wiem… Mamy za dużo wniosków i garstkę ludzi
  To jest jakaś paranoja.
  Co robić w tym przypadku skoro od prawie 2 mscy nie mogą rozpatrzyć wniosku a mieli na to miesiąc

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij post:

Newsletter

Popularne

Warto także przeczytać
Podobne

SKO umarza kary za sprzedaż pojazdów sprowadzonych przed zarejestrowaniem.

Mamy Sukces z SKO! Zapoznajcie się z orzeczeniem i argumentami.

Odwołanie od kar za sprzedaż pojazdu sprowadzonego przed rejestracją.

Jeżeli dostałeś zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na Ciebie za sprzedaż samochodu sprowadzonego przed jego zarejestrowaniem, możesz skorzystać z Pomocy radcy prawnego Pawła Tuzinka.

44fox Oferta

Na tej stronie możesz zamówić Pakiet usług firmy 44fox. Dzięki...

Spotkanie w sprawie rejestracji pojazdów uszkodzonych.

Zgłoszenie na spotkanie w sprawie obowiązku rejestracji pojazdów uszkodzonych.