0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Rządowy Projekt długo oczekiwanych zmian w Ustawie o Ruchu Drogowym.

Data:

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znajduje się projekt nr UD515 dotyczący zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Rządowy projekt zakłada wprowadzenie wielu interesujący zmian przepisów. Procedury uproszczające procesy związane z rejestracją pojazdów, czasową ich rejestracją, wyrejestrowaniem oraz czasowym wycofaniem z ruchu to nie jedyne zaproponowane zmiany…

Na stronie BIP Rady Ministrów czytamy:

Istotą planowanych w projekcie ustawy rozwiązań jest:

1) wprowadzenie ułatwień dla obywateli (właścicieli pojazdów, w tym przedsiębiorców) oraz zmniejszenie w związku z tym odpowiednio zadań i obciążeń administracyjnych dla organów samorządowych poprzez:

a) zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu w procesie pierwszej rejestracji pojazdu przez starostę lub przez producenta lub importera przy wprowadzeniu pojazdu do obrotu na terytorium RP wobec obecnej sytuacji pełnego dostępu organów rejestrujących do centralnej ewidencji pojazdów po wdrożeniu CEPiK 2.0;

b) wprowadzenie możliwości zachowania na wniosek właściciela pojazdu dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, w tym zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej, jeżeli właściciel pojazdu składa wniosek o rejestrację pojazdu, który był zarejestrowany na terytorium RP i posiada tablice rejestracyjne zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami;

c) wprowadzenie możliwości rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela pojazdu przez starostę właściwego również ze względu na miejsce czasowego zamieszkania (siedzibę), jeżeli czasowe zamieszkanie w danym miejscu trwa dłużej niż 6 miesięcy, uwzględniając potrzebę przemieszczania się obywateli ze względu na potrzeby zawodowe czy osobiste;

d) wprowadzenie możliwości czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela pojazdu w przypadku konieczności przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu, a nie tylko jak dotychczas przez starostę właściwego dla miejsca zamieszkania (siedzibę), które może być nietożsame z miejscem zakupu lub odbioru pojazdu;

e) wprowadzenie powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z czynnością wyrejestrowania pojazdu z urzędu ale pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia przez wnioskującego o wywozie pojazdu za granicę pod rygorem odpowiedzialności karnej, co usprawni proces wyrejestrowania pojazdów, odciąży właścicieli pojazdów od składania odrębnego wniosku o wyrejestrowanie pojazdu jak również wpłynie na referencyjność danych w centralnej ewidencji pojazdów;

f) wyłączenie z obowiązku rejestracji przed sprzedażą na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE w terminie 30 dni od jego sprowadzenia w przypadku podmiotu uprawnionego, który posiada ważną wydaną decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów;

g) rozważenie rozszerzenia katalogu pojazdów wycofywanych z ruchu, ale w niezbędnym zakresie np. samochodu osobowego w przypadku konieczności dokonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji ale nie dłużej niż np. 3 miesiące i nie częściej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu, uwarunkowane przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie przed ponownym dopuszczeniem do ruchu;

h) zniesienie obowiązku przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności, jeśli od uprzedniej ostatniej rejestracji pojazdu nie nastąpiła zmiana w zakresie własności pojazdu (dotyczy przererejestrowania pojazdu dokonywane na wniosek właściciela pojazdu w przypadku zmiany miejsca jego zamieszkania/siedziby).

2) poprawa warunków legalnego obrotu pojazdami i referencyjności danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów poprzez:

a) określenie obowiązkowego 30 dniowego terminu na złożenie przez właściciela pojazdu wniosku o rejestrację pojazdu licząc od daty nabycia pojazdu w kraju albo jego sprowadzenia z zagranicy;

b) określenie obowiązkowego 30 dniowego terminu na złożenie wniosku przez właściciela pojazdu o wyrejestrowanie pojazdu począwszy od zaistnienia ustawowej przesłanki do tego wyrejestrowania;

c) wprowadzenie niejednokrotnie wnioskowanych sankcji za niezłożenie zawiadomienia do starosty w określonym w ustawie terminie 30 dniowym o nabyciu lub zbyciu pojazdu albo zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu a także za nieterminowe złożenie wniosku o rejestrację pojazdu albo jego wyrejestrowanie (np. poprzez wprowadzenie w kodeksie wykroczeń kary grzywny proporcjonalnej do okresu niewywiązania się z tego obowiązku).


3) wprowadzenie przepisów regulujących na poziomie ustawy obecne rozwiązania systemowe lub je modyfikujące, w szczególności:

a) przepisów regulujących funkcjonowanie systemu teleinformatycznego do obsługi zadań publicznych związanych z rejestracją pojazdów wykonywanych przez starostę, mając na uwadze powiązanie procesu produkcji dowodu rejestracyjnego z procesem rejestracji pojazdu i z danymi gromadzonymi w centralnej ewidencji pojazdów;

b) uregulowanie dostępu przez producenta dowodu rejestracyjnego do danych zakodowanych w dowodzie rejestracyjnym dla realizacji ustawowych zadań niektórych podmiotów, o których mowa w art. 80c ustawy (wnioskowane np. przez zakłady ubezpieczeń);

c) uregulowanie w ustawie wymiany informacji z państwami członkowskimi o pojazdach zarejestrowanych na terytorium RP; po wdrożeniu CEPIK 2.0 i stabilizacji systemów ta wymiana powinna być prowadzona przez administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji tj. ministra właściwego do spraw informatyzacji; dotychczas dla realizacji w tym zakresie postanowień dyrektywy 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów stosowane jest rozwiązanie określone w przepisach o rejestracji i oznaczaniu pojazdów i przekazywanie tych danych z systemu teleinformatycznego rejestracji wykonuje minister właściwy do spraw transportu;

d) wprowadzenie regulacji ustanawiającej bazę punktów kontaktowych przedstawicieli producentów pojazdów na terytorium RP dla organów rejestrujących pojazdy celem ułatwienia prowadzonych przez te organy postępowań w sprawach rejestracji pojazdów oraz obowiązek udostępniania tym organom przez Transportowy Dozór Techniczny określanych w procesie homologacji wzorów podpisów na wydawanych świadectwach zgodności (wniosek ze spotkań warsztatowych w MC);

e) wprowadzenie zasady waloryzacji opłat administracyjnych za wydawane dokumenty raz na 6 lat odpowiednio do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych;

f) wprowadzenie regulacji wnioskowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Tablic Rejestracyjnych (uzgadnianej ze Związkiem Powiatów Polskich) zwrotu do producenta tablic nieodpłatnie przez organy rejestrujące tablic rejestracyjnych wycofanych z użytkowania.


4) uwzględnienie na poziomie ustawy wniosków z rozpatrywania przepisów wykonawczych na wcześniejszych komisjach prawniczych w Rządowym Centrum Legislacji poprzez wprowadzenie odpowiednich przepisów materialnych, w szczególności w zakresie uzupełnienia delegacji dla określania wzorów stosowanych formularzy związanych z rejestracją i czasową rejestracja pojazdów, współpracy polskich organów z innymi organami właściwymi w sprawach rejestracji pojazdów państw członkowskich, wydawania wtórników dokumentów, wtórników tablic rejestracyjnych oraz tablicy dodatkowej dla oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną pojazdu samochodowego, określenia przypadków odmowy rejestracji pojazdu, określania struktury numeru rejestracyjnego pojazdu, miejsca umieszczania oznaczeń oraz tablic rejestracyjnych, utrzymywania tablic w należytym stanie, czy też prowadzenia ewidencji tablic rejestracyjnych indywidualnych oraz wprowadzenia przepisu materialnego dla pobieranych opłat za wydawane dokumenty związane z rejestracją i czasową rejestracją pojazdu.
Przygotowując projekt ustawy należy uwzględnić odpowiednie zróżnicowane okresy przejściowe na przygotowanie administracji samorządowej do tych rozwiązań i rozwiązań systemowych, w szczególności w systemie teleinformatycznym centralnej ewidencji pojazdów i w systemie teleinformatycznym obsługującym zadania organów rejestrujących pojazdy.

Ocenia się, że niektóre z tych rozwiązań mogą wejść:

– po upływie 90 dni po dniu ogłoszenia ustawy (np. większość rozwiązań z ww. pkt 4 już występujących w przepisach wykonawczych, czy też pkt 1 lit. f i h);

– po upływie np. 6 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy (np. zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu, wprowadzenie możliwości czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela pojazdu w przypadku konieczności przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu, a nie tylko jak dotychczas przez starostę właściwego dla miejsca zamieszkania (siedzibę), czy też pkt 1 lit. c, pkt 2, pkt 3 lit. e i f);

– po upływie 12 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy (wprowadzenie możliwości zachowania na wniosek właściciela pojazdu dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, czy też pkt 1 lit. e i g, pkt 3 lit. a, b, d);

– maksymalnie 24 miesiące po dniu ogłoszenia ustawy (np. wdrożenie nowego rozwiązania systemowego dla wymiany informacji z państwami członkowskimi o pojazdach zarejestrowanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, wykonanie zmodyfikowanej delegacji dla ministra właściwego do spraw transportu do wydania rozporządzenia na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a i c).”

Rada Ministrów Planuje przyjęć projektu w drugim kwartale 2019 roku.

Dajcie nam znać, która z opisanych zmian jest dla Was najbardziej istotna, potrzeba, na którą od dawna czekacie.

Jakie jeszcze inne zmiany w ustawie o Ruchu Drogowym lub w innych ustawach chcieli byście zaproponować Rządowi?


Źródło:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – TUTAJ

7 KOMENTARZE

 1. Witam, co z rokiem produkcji w dowodach? Kupując auto za granicą często okazuje się że jest starsze o rok. Zaproponujmy zmiany w tym kierunku niech będzie wpis o dacie pierwszej rejestracji .
  Pozdrawiam
  Artur

  • Z tym niestety jest problem. Trzymają się roku produkcji bo oprócz ustawy o ruchu drogowym występuje on jak się nie mylę w 12 innych ustawach…
   Dlatego zmiana na datę I rejestracji jest trudna.

  • Jak się nie znasz, to nie kupuj 🙂 Bardzo łatwo zweryfikować rok produkcji pojazdu. Handluję sprowadzonymi auta ćwierć wieku i nigdy się nie pomyliłem. Mi rok produkcji w dowodzie rejestracyjnym nie miesza. Wystarczy nie naciągać roku produkcji pojazdu i klienta 🙂

 2. Należy wprowadzić takie uregulowania prawne, które pozwalałyby właścicielom komisu legalnie poruszać się autami sprowadzonymi do kraju ale nie zarejestrowanymi w Polsce. Skoro nawet Litwa ma takie możliwości o Niemczech nie wspominając to i u nas powinno tak być. Jedne tablice przypisane do firmy.

 3. Z tego co mi wiadomo nie będzie żadnych tablic komisowych, proszę się nie łudzić. Będą mogły tylko sobie rejestrować sami nowe auta salony ot takie zmiany.

  • Tablice będą tylko korzystać z nich będzie można wyłącznie przy samochodach wcześniej nie rejestrowanych w kraju lub zagranicą.

 4. To tak jak by nie było bo my jako importerzy aut używanych nie będziemy mogli z nich korzystać tylko dealerzy nowych aut 🙂

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij post:

Newsletter

Popularne

Warto także przeczytać
Podobne

To już pewne – transakcje gotówkowe zostaną ograniczone!

To już pewne - transakcje gotówkowe zostaną ograniczone! Znamy datę.

Tablice Profesjonalne dla pojazdów używanych coraz bliżej!

"przedsiębiorcy zajmujący się obrotem używanymi (już zarejestrowanymi) pojazdami, również sprowadzanymi z zagranicy, będą mogli korzystać z profesjonalnej rejestracji pojazdów na potrzeby przeprowadzania jazd testowych."

Zaproszenie na spotkanie robocze FORS i PolskiAutoHandel

Szanowni Państwo, W porozumieniu z Prezesem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów...

SKO umarza kary za sprzedaż pojazdów sprowadzonych przed zarejestrowaniem.

Mamy Sukces z SKO! Zapoznajcie się z orzeczeniem i argumentami.