PolskiAutohandel.pl

 Z ostatniej chwili

Ambit Sieć za 1 zł – JAK PODPISAĆ UMOWĘ

Ambit Sieć za 1 zł – JAK PODPISAĆ UMOWĘ
16 stycznia
10:01 2016

PROPOZYCJA firmy AMBIT Sp. z o.o.

SIEĆ RECYKLINGU POJAZDÓW (1zł)

Szanowni Państwo,

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują przepisy1, które zniosły opłatę recyklingową i nałożyły obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów przez przedsiębiorców będących producentem, importerem lub dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu (wprowadzający pojazd). Nowym obowiązkiem zostały więc objęte podmioty sprowadzające zawodowo pojazdy używane. Wielkość sieci zbierania pojazdów uzależniona jest od liczby pojazdów wprowadzanych w ciągu roku na terytorium kraju. W przypadku wprowadzających nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku – sieć powinna składać się z co najmniej trzech stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów, w tym co najmniej jednej stacji demontażu, położonych w różnych miejscowościach na terytorium kraju.

JAK WYPEŁNIĆ OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA SIECI ?

Wprowadzający pojazd ma dwie możliwości wywiązania się z nałożonego przez ustawodawcę obowiązku: może on zapewnić sieć poprzez własne stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów lub zawrzeć na piśmie umowę z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

UMOWA O ZAPEWNIENIE SIECI

Firma Ambit Sp. z o.o. oferuje wprowadzającym nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku, podpisanie umowy o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów i włączenie należącej do Spółki Ambit stacji demontażu pojazdów oraz współpracujących ze Spółką punktów zbierania pojazdów do sieci zbierania pojazdów wprowadzającego. Umożliwi to wypełnienie ustawowego obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów.

KOSZTY ZWIĄZANE Z PODPISANIEM UMOWY

Ideą, jaka przyświecała naszym działaniom, było stworzenie bez kosztowej sieci zbierania pojazdów. Jednakże wobec stanowiska Ministerstwa Środowiska z dnia 22.12.2015 r. znak DP-II.024.11.2015.GW w sprawie odpłatności umów o zapewnienie sieci zbierania pojazdów (opublikowanego na oficjalnej stronie internetowej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod adresem: Stanowisko MŚ, musieliśmy wprowadzić zapisy dotyczące finansowania kosztów gospodarowania odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 1 zł od każdego wprowadzonego pojazdu. Konsekwencją stanowiska Ministerstwa o odpłatności umów o zapewnienie sieci jest też konieczność wystawienia faktury VAT z tytułu wykonania umowy – w przypadku naszych umów – najpóźniej do 15 stycznia następnego roku.

Ponadto, z uwagi na konieczność zapewnienia obsługi administracyjno – księgowej sieci wprowadzona została opłata stała za korzystanie z sieci w kwocie 50 zł netto rocznie.

W umowie przewidziana została także opłata maksymalna z tytułu rozliczenia kosztów gospodarowania odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji, która będzie stosowana tylko wówczas, gdy wprowadzający nie przekaże nam informacji o ilości wprowadzonych pojazdów. Konieczność zastosowania takiego rozwiązania podyktowana jest regulacjami podatkowymi. Z tytułu wykonania umowy o zapewnienie sieci musimy wystawić fakturę za korzystanie z sieci, a brak informacji o ilości wprowadzonych pojazdów uniemożliwiłby realizację tego obowiązku. Dlatego też w przypadku nieprzekazania nam danych o ilości wprowadzonych pojazdów, faktura będzie wystawiana na maksymalną kwotę 1000 zł netto.

ROZLICZENIE KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY

Z uwagi na bardzo krótki czas, jakim będziemy dysponowali na wystawienie faktur, w celu usprawnienia procesu rozliczania umów o zapewnienie sieci zbierania pojazdów, przygotowaliśmy dla Państwa system, który umożliwia szybkie i sprawne rozliczenie umowy poprzez stronę internetową firmy AMBIT. Każdy z Państwa otrzymuje własny login i hasło do zalogowania się na stronę internetową pod adresem www.siec.ambit.pl/klient/. Po wprowadzeniu informacji o liczbie wprowadzonych w danym roku kalendarzowym pojazdów, automatycznie wygenerowana zostanie elektroniczna faktura VAT, którą następnie będzie można wydrukować. Dodatkowo, korzystając ze strony internetowej AMBIT, każdy wprowadzający, który podpisał z nami umowę o zapewnienie sieci, będzie mógł wypełnić sprawozdanie o ilości wprowadzonych w danym roku pojazdów, które trzeba złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Sprawozdanie to, po wprowadzeniu na stronie informacji o ilości wprowadzonych pojazdów, wygeneruje się automatycznie. Wystarczy je już tylko wydrukować i wysłać do GIOŚ.

JAK PODPISAĆ UMOWĘ ?

umowa.pdf – TUTAJ!

W załączeniu znajduje się wzór umowy o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów, którą może podpisać każdy przedsiębiorca wprowadzający pojazdy w ilości nie większej niż 1000 pojazdów w ciągu roku.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą na warunkach określonych umową, należy do załączonego wzoru wpisać dane swojej firmy, wydrukować umowę w dwóch egzemplarzach, a następnie dwa egzemplarze umowy podpisanej (czytelnie) przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy wysłać pocztą na adres:

Ambit sp. z o.o.

ul. Białostocka 27

16-002 Dobrzyniewo Duże

Kontakt:

tel. 85 67 43 889

siec@ambit.pl

OBOWIĄZEK REJESTRACJI W GIOŚ

Jednocześnie przypominamy, że każdy wprowadzający pojazdy (w rozumieniu art. 3 pkt. 14 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) obowiązany jest złożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54 zawiadomienie2 o podjęciu działalności w zakresie sprowadzania pojazdów – najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Zawiadomienie musi zawierać:

 1. nazwę, siedzibę i adres wprowadzającego,
 2. datę podjęcia działalności w zakresie sprowadzania pojazdów,
 3. określenie rodzaju działalności (importer/wewnątrzwspólnotowy nabywca),
 4. adresy stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów, z którymi wprowadzający podpisał umowę/umowy.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopię umowy/umów o zapewnieniu sieci.

Wprowadzający, którzy są już zarejestrowani w GIOŚ, powinni zaktualizować swoje zgłoszenie, podając w/w dane i dołączyć do aktualizacji zgłoszenia kopię umowy/umów o zapewnieniu sieci.

Przykładowy wzór zawiadomieni.PDF

KIM JESTEŚMY ?

Firma Ambit działa od 1992 r. Prowadzimy działalność w zakresie:

– recyklingu pojazdów,

– skupu i sprzedaży samochodów używanych i powypadkowych,

– handlu częściami samochodowymi,

– handel wyrobami hutniczymi

– skupu i przerobu złomu

Na stałe współpracujemy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji działającymi w ramach utworzonego w 2000 roku przez AMBIT systemu ARES. System ARES skupia aktualnie ponad 50 przedsiębiorców z terenu całego kraju, których współpraca oparta jest o stabilne, wspólnie wypracowane zasady. Dobrowolny związek w sieci ARES obejmuje wszystkie obszary działalności stacji: staramy się wspólnie pozyskiwać samochody do demontażu, korzystamy z jednego systemu informatycznego wspomagającego przyjęcie pojazdu i jego demontaż, gospodarkę częściami, zespołami, materiałami i odpadami. Wykorzystujemy wspólnie wyszukiwarkę pozwalającą na prezentacje w Internecie części i zespołów zgromadzonych w magazynach stacji objętych systemem ARES dla szerokiego kręgu klientów w Polsce i na świecie www.czesci.ambit.pl. Prowadzimy w coraz szerszym zakresie sprzedaż materiałów i odpadów poprzez prowadzącego stację, która uzyskuje najwyższe ceny dla danego materiału. Przygotowujemy wspólną sprzedaż materiałów i odpadów po cenach wyższych niż mogą uzyskać pojedyncze podmioty. Wymieniamy się doświadczeniami na cyklicznych wspólnych spotkaniach stacji objętych systemem ARES. Rozpoczęliśmy organizowanie szkoleń o wspólnie ustalanej tematyce. Dbamy o ochronę środowiska i walczymy z przejawami działalności szarej strefy. Poprzez Stowarzyszenie FORS, którego jesteśmy aktywnymi członkami, wychodzimy z inicjatywami do ministerstw, towarzystw ubezpieczeniowych, producentów i importerów samochodów. Podejmujemy wysiłki, aby problemy recyklingu znajdowały właściwe miejsce w tematyce mediów.

Więcej o działalności firmy oraz Stowarzyszenia FORS można się dowiedzieć, odwiedzając naszą stronę www.ambit.pl lub stronę www.fors.pl

Zapraszamy do odwiedzania stacji działających w ramach systemu ARES. Informacje szczegółowe można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów stacji ARES.

Firmom, które chciałyby rozpocząć współpracę z nami, pragniemy przekazać informację, że system ARES jest systemem bardzo elastycznym. Istnieje możliwość współpracy Państwa w systemie ARES jako stacji demontażu, punktu przyjmowania wraków samochodów lub punktu dystrybucji części z demontażu. Rozszerzanie systemu ARES jest procesem ciągłym.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Dyrektor AMBIT Sp. z o.o.

Adam Małyszko

Przypisy:

1. Art. 1 pkt 7-9 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 933 z późniejszymi zmianami)

2. WAŻNE !

ART 13 USTAWY O RECYKLINGU OBOWIĄZUJE DO CZASU UTWORZENIA REJESTRU BDO

Art. 13.

1. Wprowadzający pojazd jest obowiązany złożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska zawiadomienie o podjęciu działalności w zakresie produkcji, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów, w terminie 30 dni od dnia podjęcia tej działalności.

2. Dniem podjęcia działalności, o której mowa w ust. 1, jest dzień wprowadzenia pierwszego pojazdu na terytorium kraju.

3. Wprowadzający pojazd jest obowiązany złożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska zawiadomienie o zakończeniu działalności, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

4. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 i 3, powinny odpowiednio zawierać:

1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko i adres wprowadzającego pojazd;

2) datę podjęcia albo zakończenia działalności;

3) określenie rodzaju działalności;

4) adresy stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów, które działają w ramach jego sieci.

5. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 4, wprowadzający pojazd jest obowiązany poinformować o tym Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jeżeli zmiana dotyczy danych, o których mowa w ust. 4 pkt 4, należy wskazać datę wystąpienia zmiany.

Podobne artykuły

76 komentarzy

 1. menno
  menno 28 grudnia, 20:38

  czy to prawda że jeśli mam firmę w woj.lubuskim to tylko w tym woj.mogę podpisać umowę z daną firmą?

  Odpowiedz na ten komentarz
 2. adam
  adam 29 grudnia, 14:29

  dlaczego w umowie nie ma wzmianki dot. rozwiązania umowy??

  rozumiem, że zgodnie z § 5, jeżeli Ambit nie wywiąże się z umowy – umowa jest dalej wiążąca i nie można wnosić żadnych roszczeń w stos. do spółki Ambit??

  Odpowiedz na ten komentarz
  • admin
   admin Autor 29 grudnia, 15:14

   Adam – § 6 dotyczy rozwiązania umowy. “(…) zawarta zostaje na czas nieokreślony z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.”
   § 5 dotyczy całkiem czegoś innego niż to o czym piszesz.
   “§ 5.Strony postanawiają, że jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy okaże się być nieważne lub bezskuteczne z jakiegokolwiek powodu, nie będzie to miało wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień umowy, ani tym bardziej na ważność lub skuteczność całej umowy.” Gdzie tu jest mowa o “nie można wnosić żadnych roszczeń w stos. do spółki Ambit??” ?
   Wszystkich szczegółowych informacji dotyczących umowy udzieli Tobie i wszystkim zainteresowanym firma Ambit lub Kancelaria Adwokacka ją reprezentująca. Numery kontaktowe znajdziecie w Postach.

   Odpowiedz na ten komentarz
 3. F1camp
  F1camp 29 grudnia, 15:42

  Wydaje mi się, że niczym nas już ustawodawca nie powinien zaskoczyć. Ten wzór umowy mi się podoba.
  Co do “niekarania” za lata poprzednie przez GIOś to zapewnienie ustne jest bez znaczenia. Wcześniej czy później ktoś ważny będzie się chciał wykazać i zleci kontrole i mandaty. Będą mieć czarno na białym do kogo przyjść.
  Ostatnia uwaga na dzień dzisiejszy, to uważam, że firma AMBIT powinna przygotować wzór sprawozdania w formie oświadczenia (lub innej wiążącej)o ilości sprowadzonych samochodów, aby uniknąć nadużyć i “oszczędności” przez Nas, wprowadzających. W końcu rynek kilkaset tysięcy samochodów w skali kraju generuje pewne znaczące przychody.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • admin
   admin Autor 29 grudnia, 16:13

   Jeśli chodzi o kary za nieterminowe zgłoszenie to osobiście nie znalazłem przepisów to regulujących. Podobną informacje dostałem w GIOŚ. Jeśli wiesz na jakiej podstawie prawnej mogli byśmy być karani, napisz nam proszę.

   Odpowiedz na ten komentarz
 4. as
  as 29 grudnia, 18:11

  tu jest podstawa do kary,F1camp ma rację zapewnienie ustne jest bez znaczenia,
  Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Art. 47. Kto wbrew przepisom art. 13 nie składa zawiadomienia o podjęciu działalności w zakresie produkcji, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów lub składa zawiadomienie zawierające fałszywe dane, podlega karze grzywny.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • admin
   admin Autor 29 grudnia, 22:37

   Panowie. Art. 13 ustawy odnosi się do REJESTRU a nie zgłoszenia do GIOŚ. Rejestru nie ma i nie wiadomo dokładnie kiedy będzie, tak więc kary z Art. 47 również tutaj zastosować nie można…
   Moim zdaniem nie ma podsatwy prawnej na podstawie której można by nas ukarać za nieterminowe zgłoszenie do GIOŚ.

   Odpowiedz na ten komentarz
 5. EKBAR
  EKBAR 29 grudnia, 21:16

  A Dokładniej o co chodzi o wystawianie aut na “aukcje.fors.pl”, gdzie nie mogę znaleźć takiego serwisu aukcyjnego i informacji o nim.

  Odpowiedz na ten komentarz
 6. as
  as 29 grudnia, 22:48

  rejestr ma być i to chyba do 22.01.2016 bo termin też jest w przepisach ustalony (w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o odpadach), a zapis o karze grzywny art. 47 jest już w ustawie o recyklingu pojazdów z 20.01.20105

  Odpowiedz na ten komentarz
  • admin
   admin Autor 29 grudnia, 22:52

   Rejestru na 100% nie będzie do 22.01.2016.
   Przepis z art.47 odnosi się do art. 13, który mówi o REJESTRZE. Rejestru nie ma, dlatego musimy zrobić zgłoszenie do GIOŚ. Za nieterminowe zgłoszenie do GIOŚ kar nie ma.

   Odpowiedz na ten komentarz
 7. as
  as 29 grudnia, 22:58

  oj pomyłka powinno być w ustawie z dn. 20.01.2005 i ten przepis o grzywnie już jest ponad 10 lat

  Odpowiedz na ten komentarz
 8. as
  as 29 grudnia, 22:59

  to jak to nie będzie tego Rejestru????? na jakiej podstawie jeśli wiadomo???

  Odpowiedz na ten komentarz
 9. as
  as 29 grudnia, 23:15

  no nie wiem wcześniej art. 13 ustawy o recyklingu brzmiał inaczej, zmieniono go ustawą z 14.12.2012 o odpadach, i tam właśnie w art. 13 jest dopiero mowa o rejestrze

  Odpowiedz na ten komentarz
 10. as
  as 29 grudnia, 23:44

  chodzi mi o to że grzywna za niezgłoszenie do GIOŚ jest już od początku istnienia ustawy o RECYKLINGU

  Odpowiedz na ten komentarz
 11. as
  as 29 grudnia, 23:52

  ze strony GIOŚ ZAKŁADKA gospodarka odpadami/pojazdy wycofane z eksploatacji Składanie zawiadomień

  Zgodnie z art. 234 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), zmieniającej przepisy ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, do czasu utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, nie dłużej jednak niż w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy o odpadach, stosuje się art. 13 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy o odpadach.

  Na podstawie art. 13 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wprowadzający pojazd jest obowiązany złożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska:

  Zawiadomienie o podjęciu działalności w zakresie produkcji, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów – w terminie 30 dni od dnia podjęcia tej działalności,
  Zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie produkcji, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów – w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.
  art. 47 o grzywnie jest “aktywny od początku istnienia ustawy, chyba że się mylę

  Odpowiedz na ten komentarz
 12. as
  as 30 grudnia, 09:37

  Ale ja w ostatnim poście nie pisze o rejestrze polecam zapoznać się z ustawa o recyklingu pojazdów od dnia kiedy oba weszla czyli od stycznia 2016 i art.13 jego brzmieniem i 47

  Odpowiedz na ten komentarz
  • admin
   admin Autor 30 grudnia, 15:26

   As – kare możemy dostać za niezgłoszenie do GIOŚ, ale nie ma kar za nie terminowe zgłoszenie. W związku z tym powinniśmy zgłoszenie do GIOŚ wysłać możliwie najszybciej.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • MIRON
    MIRON 30 grudnia, 19:51

    Admin . Napisz proszę jeszcze raz jaką datę wpisać w zgłoszeniu do GIOS , czy datę rozpoczęcia działalności czy datę 01.01.2016.Prowadze działalność w zakresie handlu samochodami od 1998 r . najpierw to był handel autami krajowymi a dopiero później zacząłem sprowadzać myślę , że będzie to rok 2012 choć tego nie jestem pewny, ale to da się sprawdzić.Dalej nie rozumiem którą datę mam wpisać czy 1998 czy 2012 czy 2016.

    Odpowiedz na ten komentarz
 13. greg
  greg 30 grudnia, 16:54

  Witam
  Czy orientuje sie ktoś czy auta zakupione w tym roku (data faktury 2015) jesli sie opłaci po nowym roku to zasady opłaty recyklingu ida po nowemu czy jeszcze wg. starych zasad.
  Co jest ważne to pewnie data wprowadzenia pojazdu czyli zakup 2015 a wprowadzenie 2016 . Ktos sie orientuje ?

  Odpowiedz na ten komentarz
 14. b599
  b599 31 grudnia, 20:03

  MIRON pytając o datę ma na myśli datę podpisania zgłoszenia czy datę jako datę rozpoczęcia działalności?
  Zapytam inaczej: czy data 01.01.2016r ma być wpisana w prawym górnym nagłówku, czy w pkt.2?
  Sorry za zamieszanie. Z góry dzięki za odpowiedź.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • MIRON
   MIRON 02 stycznia, 17:31

   Chodzi mi o datę rozpoczęcia działalności dokładnie o punkt 2 w zgłoszeniu

   Odpowiedz na ten komentarz
   • admin
    admin Autor 02 stycznia, 19:43

    Jeśli chodzi o datę rozpoczęcia działalności to powiem szczerze że jest z tym problem. Nie chciał bym Was wprowadzać w błąd. Dlatego każdy musi sam podjąć decyzje co tam wpisze. Obowiązek zgłoszenia mieliśmy już dawno. Jak wiecie bardzo mało osób o tym wiedziało i zgłosiło rozpoczęcie działalności do GIOŚ. Teoretycznie nie powinno być kar jeśli zgłosimy rozpoczęcie do GIOŚ wpisując datę np. 01.10.2009 ponieważ kary są za niezgłoszenie. Za zgłoszenie nieterminowe kar nie ma. Pytajcie W GIOŚ, myślcie na tym i dajcie znać co wymyśliliście.

    Odpowiedz na ten komentarz
    • MIRON
     MIRON 04 stycznia, 19:53

     Witam
     dzwoniłem dzisiaj do GIOŚ i bardzo miła Pani powiedziała, że kar za niezgłoszenie do GIOŚ nie będzie, żeby na zgłoszeniu wpisywać datę sprowadzenia pierwszego samochodu lub datę rozpoczęcia działalności. Ja wpisuję rok 2012. Pytałem o umowy z AMBIT .Dostałem odpowiedź , że jeżeli będzie wszystko dobrze wypełnione (podpisy , czytelność itp.) to umowy te są wystarczające .

     Odpowiedz na ten komentarz
 15. lgs
  lgs 02 stycznia, 09:45

  .

  Odpowiedz na ten komentarz
 16. b599
  b599 02 stycznia, 15:55

  Witam. Proszę o odpowiedź na moje pytanie z dn 31.12.2015r.

  Odpowiedz na ten komentarz
 17. martocho
  martocho 04 stycznia, 13:59

  Czy ktoś może przetłumaczyć na polskie jeden z punktów umowy który brzmi :
  “Strony postanawiają, że jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy okaże się być nieważne
  lub bezskuteczne z jakiegokolwiek powodu, nie będzie to miało wpływu na ważność lub skuteczność
  pozostałych postanowień umowy, ani tym bardziej na ważność lub skuteczność całej umowy”

  Odpowiedz na ten komentarz
  • admin
   admin Autor 04 stycznia, 21:08

   O wszystkie szczegółowe zapisy umowy pytajcie proszę u źródła czyli w firmie Ambit.
   Z tego co mi wiadomo chodzi o to żeby w razie zmian stanowiska MŚ lub GIOŚ nasze umowy cały czas były ważne.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • coda
    coda 10 stycznia, 11:11

    A co jeżeli “nieważna” okaże się stawka za jeden samochód np. zamiast złotówki 10 PLN bez aneksu ??? Może to furtka, a może jestem przewrażliwiony, ale w Polsce wszystko możliwe…

    Odpowiedz na ten komentarz
 18. fagsa
  fagsa 08 stycznia, 12:31

  A jaka data powinna byc na umowie z AMBIT? musi to byc 1.01 . 2016?

  Odpowiedz na ten komentarz
 19. LGS12
  LGS12 09 stycznia, 23:20

  A czy w punkcie 3 można wpisać importer i wewnątrzwspólnotowy bo mi tak i tak sprowadzam?

  Odpowiedz na ten komentarz
 20. LGS12
  LGS12 09 stycznia, 23:21

  A czy w punkcie 3 mogę wpisać importer i wewnątrzwspólnotowy bo i tak i tak sprowadzam?

  Odpowiedz na ten komentarz
 21. LGS12
  LGS12 09 stycznia, 23:24

  A czy w punkcie trzy mogę wpisać importer i wewnątrzwspólnotowy bo i tak sprowadzam i tak.

  Odpowiedz na ten komentarz
 22. Marcin
  Marcin 10 stycznia, 22:41

  POLECAM SIEC PANA KORKUCIA ZDECYDOWANIE, JAKO NAJPEWNIEJSZĄ SIEĆ !!!
  Nietrudno zauważyć że AMBIT ma tu wykupiony abonament na promocje ….wiec jest promowany….a przedstawiana oferta może być tylko pozornie tańsza …..
  Ja i moi znajomi mamy podpisane umowy z Siecia p. KORKUCIA – I DLATEGO ŚPIMY SPOPKOJNIE !!! Korkuć to:
  – TRZY POWAŻNE STACJE DEMONTAŻU, UMOWA PODPISANA BEZ POŚREDNIKÓW
  -ZA 500 ZL KUPUJESZ SOBIE SPOKÓJ , sprowadzasz samochodów ile zechcesz i nie musisz przesyłać informacji na ich temat do SIECI KORKUCIA
  -MASZ PEWNOSC ,ZE NIE BEDZIE DODATKOWYCH UKRYTYCH KOSZTOW TZW.MANIPULACYJNYCH , CZEGO NIE MOZNA WYKLUCZYC W PRZYPADKU FIRMY AMBIT.
  A JESLI CHODZI O PIENIADZE TO NIE ROBCIE KOMEDII. BO CZY ZA SAMOCHÓD PRZY SPRZEDAŻY WEŹMIESZ O 1ZL – 3ZL WIECEJ CZY MNIEJ TO CHYBA NIE MA ZNACZENIA ….NO ALE ZAWSZE MOZNA PODNIESC CENE SPRZEDAZY O 3 ZL I WYJSC DO PRZODU
  I MOIM ZDANIEM TO PRZY UMOWIE KORKUCIA BEDZIESZ TYCH PARE ZLOTYCH DO PRZODU.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • admin
   admin Autor 11 stycznia, 09:27

   Marcinie zapytaj się pana Zbyszka Korkucia ile zapłacił za reklamę na tej stronie. Dokładnie tyle samo zapłacił Pan Adam Małyszko czyli zero. I dokładnie tyle samo zapłaci każdy inny to prześlę umowy do przestawienia tej stronie. Umowa z firmą Ambit jest promowana dlatego że była ona pierwszą umową dużo sporządzoną która nie generowała Kosztowna wprowadzających. Strony tą przegląda dużo osób które być może wypowiedział się na temat umów innych firm.

   Odpowiedz na ten komentarz
 23. Tomek
  Tomek 11 stycznia, 12:03

  Witam.
  Macie jakiś kontakt do kancelarii?
  chciałbym sprawdzić czy moja umowa dotarła.
  Pod nr tel. który jest dostępny w internecie nikt nie odbiera.

  Odpowiedz na ten komentarz
 24. Tomek
  Tomek 12 stycznia, 15:28

  Może chociaż maila macie do kancelarii żeby potwierdzić moją umowę?
  10 dni zostało.

  Odpowiedz na ten komentarz
 25. tomm
  tomm 13 stycznia, 22:24

  czy to nie jest zadna sciema ? czy to legalne? skoro nikt nie moze sie tam dodzwonic

  Odpowiedz na ten komentarz
  • admin
   admin Autor 14 stycznia, 06:01

   Tomm nie możesz się dodzwonić ponieważ w firmie Ambit i w Kancelarii Prawnej maja tyle pracy z podpisywaniem umow ze nie maja jak odbierać telefonów. Dzwon na 694 694 694

   Odpowiedz na ten komentarz
 26. Tomek
  Tomek 14 stycznia, 20:51

  Umowa z firmy Ambit dotarła, podobnie mojego kolegi, który wysłał 4 dni temu.
  Jutro wysyłam do Gioś.

  Odpowiedz na ten komentarz
 27. Leon74
  Leon74 15 stycznia, 10:08

  Witam wszystkich ja wysłałem umowę do firmy Ambit 13 stycznia wiem że dotarła bo póściłem priorytetem z opcją sms teraz czekam na zwrot

  Odpowiedz na ten komentarz
 28. Slawek
  Slawek 15 stycznia, 13:04

  Ja dostałem po tygodniu .. .

  Odpowiedz na ten komentarz
 29. Asterix8
  Asterix8 16 stycznia, 10:35

  Mam pytanie do Admina o konkretne sprecyzowanie, gdyż są rozbieżności..jaką datę wpisać w zgłoszeniu do GIOŚ, czy 01.01.2016r, czy faktyczną w zakresie sprowadzania samochodów z za granicy..? Jeśli chodzi o Ambit, to umowę wysłałem poleconym priorytetem z potwierdzeniem sms, odpowiedź otrzymałem za klika dni, więc nic złego tu nie ma, na numer kancelarii faktycznie nie idzie się dodzwonić, ale numer dyżurny w Ambit działa jak najbardziej, rozmawiałem osobiście z p. Dyrektorem A. Małyszko.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • admin
   admin Autor 16 stycznia, 10:41

   W rozmowie telefonicznej z GIOŚ ustaliłem że datę faktycznego rozpoczęcia działalności, czyli w moim przypadku 2000 rok. Tak jak wiele aspektów wynikających z tej ustawy nie jest to jasne niestety…

   Odpowiedz na ten komentarz
 30. Asterix8
  Asterix8 16 stycznia, 11:35

  Dziękuję za odpowiedź, ja i koledzy z rejonu Kępna podobnie interpretujemy zapisy ustawy i wpisy admina…:-)

  Odpowiedz na ten komentarz
 31. kelebrion
  kelebrion 17 stycznia, 20:33

  Witam. mam takie pytanko jezeli zalozylem firme 1 pażdziernika 2015 i w grudniu kupilem pierwsze auto zarejestrowane w PL ktore sie chyba nie liczy i od tamtej pory nie mam zadnego auta kupionego na firme z zagranicy wiec jaka date mam podac na umowie???

  Odpowiedz na ten komentarz
  • admin
   admin Autor 17 stycznia, 21:27

   Jeśli dobrze rozumiem nie sprowadziłeś żadnego auta do tej pory. Umowę musisz podpisać tylko jeśli będziesz sprowadzać auta. Musisz też wtedy zgłosić rozpoczęcie takiej działalności do GIOŚ w ciągu 30 dni od jej rozpoczęcia.

   Odpowiedz na ten komentarz
 32. kelebrion
  kelebrion 18 stycznia, 08:36

  tak jeszcze żadnego nie sprowadzilem na firme ale wiadomo chce podpisac umowy bo co jakis czas sprowadze takie auto i nie wiem jaka date mam wpisac?? 1 pażdziernika 2015 kiedy to w tym dniu zalozylem firme w ceidg czy inna np 1 luty 2016 kiedy dopiero zamierzam sprowadzac auta??

  Odpowiedz na ten komentarz
  • admin
   admin Autor 18 stycznia, 09:50

   Jeżeli zamierzasz sprowadzać auta to najlepiej dziś wyślij podpisaną umowę do Ambitu i do 30 stycznia zgłoszenie do GIOŚ. Będziesz miał wtedy wszystko załatwione.

   Odpowiedz na ten komentarz
 33. Krzyschu
  Krzyschu 18 stycznia, 11:26

  Witam. Jaką datę wpisac na umowie wysyłanej do kancelarii ? Pozdrawiam

  Odpowiedz na ten komentarz
 34. kelebrion
  kelebrion 18 stycznia, 13:57

  ale dalej nie otrzymalem odpowiedzi jaka date wpisac ??? 1 pażdziernika 2015 kiedy to w tym dniu zalozylem firme w ceidg czy inna??

  Odpowiedz na ten komentarz
 35. Leon74
  Leon74 18 stycznia, 14:36

  Umowa z firmy Ambit wróciła podpisana teraz zgłoszenie do BIOŚ i mam nadzieje że będzie ok

  Odpowiedz na ten komentarz
 36. Piotr
  Piotr 18 stycznia, 18:38

  a jakie sa pełne koszty tej umowy? Co jest zawarte w aneksie? jakie sa dodatkowe koszty, manipulacyjne?

  Odpowiedz na ten komentarz
  • admin
   admin Autor 18 stycznia, 19:20

   Dokładnie 1 zł netto za każde sprowadzone auto. Aneks dotyczy osób, które podpisały wcześniejsza bezkosztową umowę. Nie ma innych kosztów.

   Odpowiedz na ten komentarz
 37. Gregor
  Gregor 19 stycznia, 09:56

  Witam. Wysłałem Moją umowę na początku stycznia do dziś nie otrzymałem zwrotu( wszystko robiłem zgodnie z informacjami z Waszej strony). Kontak telefoniczny nie istnieje… dzwoniłem ok 100 razy, pisałem maile i też nic… Jak można się skontaktować z kancelarią bo nie wiem czy może poczta gdzieś zagubiła list lub coś nie tak wypełniłem?

  Odpowiedz na ten komentarz
 38. KOMIS
  KOMIS 20 stycznia, 13:40

  Witam wczoraj otrzymałem swoją umowę z powrotem i ok. Ale do umowy nie było dołączonego żadnego ANEKSU ani PEŁNOMOCNICTWA. Czy to jest ok. Wysłałem to co dostałem dalej.Ale w artykule piszecie że ANEKS trzeba podpisać i odesłać z powrotem do firmy Ambit.

  Odpowiedz na ten komentarz
 39. kelebrion
  kelebrion 26 stycznia, 09:22

  Wszystko sprawnie:) 19.01.2016 wyslalem poleconym i 25.01.2016 mialem juz umowe i pełnomocnictwo :)))4 dni robocze:) bardzo szybko:) dzis wysylam zgłoszenie do Gios i kiedy mam sie dowiadywac czy moja firma jest u nich w bazie?? Oczywiscie wrzucam kopie umowy z Ambit, kopie pełnomocnictwa i orginał zgłoszenia do Gioś dobrze rozumiem???

  Odpowiedz na ten komentarz
 40. lukas
  lukas 26 lutego, 11:20

  Panowie jak to jest z recyklingiem.
  1 grudnia 2015 zakupiłem 8 aut, przyjechały lorą dopiero 19 styczani. akcyza opłacona 23. i co dalej ? W urzędach kominikacji 2 UK wymagają jedynie oświadczenia ze auto sprowadzone w 2016r a w innym potwierdzenie opłaty akcyzy.
  Czy data umowy się liczy czy sprowadzenia . i co z tymi autami co zostały zarejestrowane na oświadczenie.

  Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Many lives were lost that day, Including about 2,000 citizens on Omaha Beach (Aka weakling Omaha)by yourself. get-togethers will take place throughout Normandyin honor of their sacrifice and heroism. You can mark the anniversary in your own kitchen by watching Band of Brothers (hbo Go) Or reading or enjoying television The Longest Day dwayne allen jersey. Van driver in Freddie Gray case goes on trialThe trial of police officer Caesar Goodson, jr, Is set to start out Monday. Goodson is one of five Baltimore City police officers in the Freddie Graycase still awaiting trial. As the driver of the police van in which Gray is considered to have suffered a fatal spinal injury, Prosecutors say Goodson bears the most responsibility in Gray's death custom eagles jersey. He is convicted of second degree murder and could face 30 years in prison if convicted stefon diggs jersey. this past month,edward Nero,The second police man tried in the case, Was acquittedof all costs. The first trial ended in a hung jury and you will be retried. Prosecutor to select charges in the Harambe incidentHamilton County ProsecutorJoe Detershas scheduled a Monday afternoon news conference where he is expected to announce his decision on whether he will press charges against the family of the 3 year old boy who fell into the gorilla exhibit at the Cincinnati Zoo last month kamar aiken jersey.