Kupujesz samochody na polskim rynku? Pięć podstawowych kroków żeby uchronić się przed kupnem auta z wadą prawną

Data:

Wady fizyczne samochodu to nie jedyny problem jaki może się przytrafić w sprzedanym klientowi aucie. Wiele komisów pomija temat tzw. wad prawnych auta oraz to, że kupując auto w celu jego dalszej odsprzedaży należy dopełnić pewnych formalności i sprawdzić chociażby rejestry. O ile wady prawne nie są tak „namacalne” jak wady fizyczne, to możemy być pewni, że prędzej czy później jak sprzedamy auto klientowi, wyjdą one na jaw.

Autorem opracowania jest Małgorzata Miller, radca prawny, od kilku lat świadcząca usługi prawne dla branży motoryzacyjnej, członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego.

Zamknięty katalog przypadków, w których występuje wada prawna znajduje się w art. 5563 Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego za wadę prawną, jeżeli sprzedana rzecz:

 1. stanowi własność osoby trzeciej albo

 2. jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także

 3. jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Powyższy przepis znajduje bezpośrednie zastosowanie do wszystkich rodzajów sprzedaży: konsumenckiej, handlowej i w obrocie powszechnym (nie ma jednak zastosowania do sprzedaży licytacyjnej w trybie egzekucji sądowej).

W praktyce występuje przynajmniej kilka sytuacji, kiedy auto może nie stanowić własności osoby, która jest wpisana do dowodu rejestracyjnego: auto może pochodzić z kradzieży, lub mogło zostać już wcześniej sprzedane przez tego samego sprzedawcę, lecz nie wydane kupującemu, albo mogło być przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie przy umowie kredytu lub pożyczki. Podobnie, gdy samochód stanowi współwłasność osoby trzeciej, a ona nie wyraziła zgody na rozporządzanie rzeczą.

Natomiast przez obciążenie należy rozumieć prawo użytkowania, prawa zastawnicze, ale także prawa obligacyjne, skuteczne względem kupującego, takie jak najem, dzierżawa, prawo zatrzymania, choćby skuteczność względem kupującego była ograniczona pod względem czasowym (np. rzecz jest obciążona prawem najmu, w który kupujący wstępuje na mocy art. 678 § 1). Samochód może być również przedmiotem obciążeń, powodujących że nabywca, choć stanie się właścicielem,  będzie musiał liczyć się z prawami osób trzecich do pojazdu. Takimi obciążeniami mogą być przede wszystkim:

 • zastaw rejestrowy – prawo, które umożliwia wierzycielowi zaspokojenie się z pojazdu, bez względu na to, kto stał się jego właścicielem,

 • zastaw skarbowy – prawo służące skarbowi państwa, do zaspokojenia roszczeń podatkowych z pojazdu, bez względu na to, czy jest jeszcze własnością dłużnika,

 • zajęcie komornicze, uniemożliwiające rozporządzanie pojazdem.

Ograniczenia w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą – skuteczne względem kupującego i godzące w jego interesy – mogą wynikać nie tylko z praw osób trzecich, ale także z decyzji lub orzeczeń właściwych organów. Przykładem takiego ograniczenia jest ustanowienie przez sąd zabezpieczenia na rzeczy w postaci zakazu rozporządzania nią lub korzystania z niej, decyzja o wpisie rzeczy do rejestru zabytków, zajęcie rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym.

Warto wspomnieć, że brak autentyczności numerów silnika i nadwozia jest wadą fizyczną, a nie wadą prawną. Zatem wada prawna nie może być równocześnie wadą fizyczną.

Jakie kroki powinien podjąć przyszły nabywca pojazdu?

Należy rozpocząć weryfikację stanu prawnego pojazdu od sprawdzenia dowodu rejestracyjnego pojazdu, który zamierzamy kupić. W dokumencie tym wskazani są właściciele samochodu. Jeśli zatem figurują tam dwa nazwiska, a sprzedający jest jeden, powinien on móc wylegitymować się umocowaniem do sprzedaży pojazdu w imieniu drugiego współwłaściciela. W przeciwnym wypadku na umowie kupna-sprzedaży znaleźć powinny się obydwie osoby. Uchroni nas to przed przykrymi konsekwencjami nabycia prawa we współwłasności zamiast prawa własności samochodu.

Następnie, należy skorzystać z portalu www.historiapojazdu.gov.pl, na którym została uruchomiona przez Ministerstwo Cyfryzacji usługa bezpłatnego pobrania raportu. Znając takie dane jak: numer rejestracyjny pojazdu, datę pierwszej rejestracji pojazdu, numer VIN, jesteśmy w stanie uzyskać dostęp do całkiem pokaźnego zbioru danych, pochodzących z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów. Warto wspomnieć, że prezentowane tam dane są aktualne na chwilę składania zapytania, nie ma danych archiwalnych. Najważniejszą informacją, jaką uzyskamy z systemu jest przebieg pojazdu (stan licznika). Jest on rejestrowany każdorazowo przy przeglądzie technicznym pojazdu na stacji diagnostycznej (jednak tylko od 2014 r.). W raporcie z CEPIK znajdziemy także m.in:

 • informację o zmianach właściciela pojazdu,

 • informację czy jest jeden właściciel pojazdu czy pojazd stanowi przedmiot współwłasności,

 • dane techniczne pojazdu,

 • informację o kradzieży pojazdu,

 • informację o wykonaniu „powypadkowego” badania technicznego, wymaganego przy likwidacji większych szkód komunikacyjnych,

 • informację o polisie OC pojazdu.

Niestety, brak na razie danych dot. ew. zajęcia egzekucyjnego.

Kolejnym krokiem jest weryfikacja, czy pojazd nie został wpisany do Rejestru Zastawów Skarbowych. Pojazd można bowiem obciążyć takim zastawem, by zabezpieczyć spłatę zaległych podatków, składek ZUS czy innych należności publicznoprawnych. Weryfikacji można dokonać poprzez stronę internetową znajdującą – TUTAJ 

W polu wyszukiwarki wpisujemy numer identyfikacyjny (dla samochodu – np. numer rejestracyjny, VIN, nadwozia, podwozia, ramy – jeden z nich). Takiego sprawdzenia można dokonać w stosunku do pojazdów o wartości przekraczającej kwotę 12.800,00 zł (limit ustanowiony na 2019 r.).

Czwartym krokiem powinno być złożenie wniosku do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych. Wniosek można składać w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych – osobiście lub pocztą, albo w ekspozyturach Centralnej Informacji znajdujących się przy każdym Wydziale Gospodarczym – Rejestru Zastawów – tylko osobiście. Należy pamiętać, że takie wnioski składa się na formularzach określonych przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń. Wnioski nie złożone na formularzach, nieprawidłowo wypełnione, nieopłacone lub takie, od których uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej, pozostawia się bez nadania biegu. Opłaty są stosunkowo niskie do ryzyka, jakie może nas spotkać, kiedy pominiemy te czynności zanim kupimy pojazd z wadą prawną (za wydanie zaświadczenia – 20 zł, za wydanie odpisu lub udzielenie informacji na wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów – 15 zł, za udzielenie informacji na wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów – 10 zł). Opłatę za wnioski składane do centrali Centralnej Informacji należy wnosić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości konto 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000. Opłatę za wnioski składane do ekspozytury Centralnej Informacji przy Wydziale Gospodarczym – Rejestru Zastawów należy wnosić na rachunek bieżący dochodów sądu lub do kasy sądu, przy którym funkcjonuje ekspozytura.

Osoby posiadające podpis elektroniczny mogą uzyskać taki dokument bez wizyty w Sądzie Rejonowym.

Ostatnim krokiem może być jeszcze sprawdzenie pojazdu czy nie podlega zajęciu komorniczemu. Komornik sądowy zajmując samochód oznacza go oraz czyni odpowiednie adnotacje w dokumentach. Natomiast zbycie przez dłużnika zajętego pojazdu po dokonaniu zajęcia przez komornika, nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania egzekucyjnego i może być ono kontynuowane przeciwko nabywcy, którego komornik ma obowiązek poinformowania o stanie postępowania. Zatem jeżeli nabędziemy pojazd podlegający zajęciu komorniczemu, nawet jeżeli auto nie będzie oznakowane, stosowną informację przekaże nam komornik. Rozporządzenie przez dłużnika zajętym pojazdem jest czynnością bezwzględnie nieważną. Nabywca powołujący się na nabycie pojazdu w dobrej wierze może domagać się ochrony swoich praw przez wytoczenie powództwa z art. 841 Kpc. Powództwo należy wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.

Co zrobić gdy nabyliśmy pojazd z wadą prawną?

Należy najszybciej jak to możliwe zawiadomić sprzedawcę o zauważonych wadach, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, w tym wadę prawną, kupujący może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

 2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

W przypadku wad prawnych niejednokrotnie usunięcie wady będzie trudne lub niemożliwe, dlatego najskuteczniejsze okazać się może odstąpienie od umowy oraz żądanie zwrotu zapłaconej kwoty, chyba że wada prawna stanowi następstwo niedopatrzenia ze strony sprzedającego, który na przykład dysponował umocowanie do sprzedaży pojazdu w imieniu drugiego współwłaściciela, ale zapomniał się nim wylegitymować. Inne roszczenia, jakie można skierować do sprzedawcy to żądanie naprawienia szkody, która została poniesiona przez to, że zawarliśmy umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności możemy żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odnieśliśmy z nich korzyści, a nie otrzymaliśmy ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Ponadto, kupujący może również dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Dla oceny zasadności roszczenia i braku przedawnienia (2 lata) konieczne jest ustalenie daty zawarcia umowy sprzedaży pojazdu.

Istnieją zatem możliwości zbadania stanu prawnego pojazdu, zanim za niego zapłacimy. Na rynku samochodów używanych nie trudno bowiem trafić na auto z „historią” i nieuczciwego handlarza. Wciąż jednak niewiele osób, firm wie, że równie uciążliwe jak wady fizyczne pojazdu, mogą okazać się także wady prawne. Lepiej zapobiegać takim przypadkom.

1 KOMENTARZ

 1. Przez zakupem auta z pewnością warto pozyskać dodatkową wiedzę. Dzięki temu zwrócimy uwagę nawet na mniej oczywiste elementy, od razu wykluczając samochody, które lepiej pominąć. Wszelkie ukryte wady niezależnie czy fizyczne, czy prawne to zmora wszystkich kupców i to właśnie na nich najlepiej się skupić. Artykuł to świetny poradnik jak uniknąć ukrytych wad prawnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij post:

Newsletter

Popularne

Warto także przeczytać
Podobne

SKO umarza kary za sprzedaż pojazdów sprowadzonych przed zarejestrowaniem.

Mamy Sukces z SKO! Zapoznajcie się z orzeczeniem i argumentami.

Odwołanie od kar za sprzedaż pojazdu sprowadzonego przed rejestracją.

Jeżeli dostałeś zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na Ciebie za sprzedaż samochodu sprowadzonego przed jego zarejestrowaniem, możesz skorzystać z Pomocy radcy prawnego Pawła Tuzinka.

44fox Oferta

Na tej stronie możesz zamówić Pakiet usług firmy 44fox. Dzięki...

Spotkanie w sprawie rejestracji pojazdów uszkodzonych.

Zgłoszenie na spotkanie w sprawie obowiązku rejestracji pojazdów uszkodzonych.