PolskiAutohandel.pl

 Z ostatniej chwili

Propozycja zmian w projekcie ustawy prawo o ruchu drogowym (druk Sejmowy 388)

Propozycja zmian w projekcie ustawy prawo o ruchu drogowym (druk Sejmowy 388)
12 czerwca
21:37 2020

W dniu dzisiejszym Stowarzyszenie Komisów.pl zgłosiło wniosek o dokonanie zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o Ruchu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożonym do Sejmu przez Prezesa Rady Ministrów (druk numer 388), którego pierwsze czytanie zaplanowano na 19 czerwca 2020 roku.

W ocenie Stowarzyszenia Komisów.pl przedmiotowy projekt należałoby zmodyfikować poprzez:

 1. udostępnienie możliwości rejestracji pojazdów przez Internet wszystkim obywatelom i przedsiębiorcom – właścicielom pojazdów, również co do samochodów używanych zamiast ograniczenia do pojazdów nowych i salonów sprzedaży pojazdów samochodowych (to jest autoryzowanych dealerów);

 2. zastąpienie obowiązku rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni od sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej obowiązkiem zgłoszenia nabycia pojazdu;

 3. umożliwienie czasowego wycofania z ruchu samochodów przeznaczonych do sprzedaży przez przedsiębiorców zawodowo zajmujących się taką działalnością;

 4. umożliwienie posługiwania się profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalną tablicą rejestracyjną również w przypadku wykonywania przez podmioty uprawnione jazd próbnych samochodami niezarejestrowanymi wcześniej terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź samochodami osobowymi przeznaczonymi do sprzedaży i wycofanymi czasowo z ruchu.

Ad 1.

Stowarzyszenie Komisów.pl uważa, że nie ma rzeczowych podstaw do wykluczania z możliwości rejestracji samochodów przez Internet osób indywidualnych i przedsiębiorców. Brak jest też powodów do ograniczania możliwości rejestracji do samochodów nowych.

Proponujemy usunięcie takiego ograniczenia i zmianę projektowanego art. 73c ustawy – Prawo o ruchu drogowym przez wskazanie, że:

Właściciel pojazdu samochodowego może złożyć wniosek o rejestrację pojazdu przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym wskazanym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji;

Właściciel pojazdu samochodowego może również upoważnić sprzedawcę lub uprawnionego przedstawiciela tego sprzedawcy do:

1) złożenia wniosku o rejestrację pojazdu lub

2) odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych.

 

Ad 2.

W naszej ocenie w przypadku sprowadzenia samochodów z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zamiast rejestracji odpowiednie i wystarczające byłoby zastosowanie już istniejącej instytucji zgłoszenia nabycia pojazdu właściwemu staroście, w takim samym terminie jak obecnie przyjęty dla rejestracji (to jest ciągu 30 dni od sprowadzenia). Pozwoliłoby to uprościć istniejące procedury i zmniejszyło koszty ponoszone przez przedsiębiorców.

Obecnie obowiązek rejestracji powoduje zbędne obciążenia:

– konieczność dwukrotnej wizyty w wydziale komunikacji i obciążenie organów administracji

– zablokowanie możliwości sprzedaży pojazdu, co przy ilości klientów zmniejszonej do minimum generuje straty

– konieczność wykupienia i utrzymywania kosztownego ubezpieczenia OC od każdego pojazdu, mimo iż samochody składowane (na tzw. „stocku”) nie są użytkowane na drogach publicznych i nie generują ryzyka odpowiedzialności cywilnej.

Opisane rozwiązanie – zastąpienie rejestracji zgłoszeniem zapewniłoby, że organy władzy publicznej będą pozyskiwać analogiczną wiedzę o sprowadzonych do kraju pojazdach, jak obecnie, dając jednocześnie korzyści dla osób zobowiązanych.

Wprowadzenie takiej zmiany nie wymaga gruntownych modyfikacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Propozycję zmiany art. 71 ust. 7 i art. 140mb ustawy – Prawo o ruchu drogowym, uwzględniającego powyższe zmiany prezentujemy w załączniku do niniejszego pisma.

 

Ad. 3

Proponujemy wprowadzenie możliwości czasowego wycofania z ruchu samochodów osobowych z ograniczeniem ich do samochodów „stockowych” – to jest pojazdów przeznaczonych do sprzedaży przez przedsiębiorców zajmujących się ich sprzedażą prowadzoną w ramach handlu.

Propozycja wpisuje się w kierunek zmian projektu polegających na ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej, uproszczeniu procedur i zmniejszeniu kosztów. Jest też alternatywą i kompromisem w stosunku do koncepcji powszechnego dostępu do czasowego wyłączenia pojazdów z ruchu – rozważanej w uzasadnieniu projektu. Należy podkreślić, że wprowadzenie tej możliwości zmniejszy koszt prowadzenia działalności sprzedawców samochodów. W przypadku ubezpieczeń OC dla samochodów generalnie nieuczestniczących w ruchu szkodowość jest radykalnie niższa, a wprowadzone rozwiązanie pozwoli na korzystanie z obniżenia składki za ubezpieczenie OC dla pojazdów składowanych w celu sprzedaży.

Propozycję brzmienia przepisu – dodanie pkt 6 do projektowanego art. 78a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, uwzględniającego powyższe zmiany prezentujemy w załączniku do niniejszego pisma.

Ad. 4

Proponujemy umożliwić posługiwanie się profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalną tablicą rejestracyjną również w przypadku wykonywania przez podmioty uprawnione jazd próbnych samochodami niezarejestrowanymi wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź samochodami osobowymi przeznaczonymi do sprzedaży i wycofanymi czasowo z ruchu.

Z rejestracji profesjonalnej zgodnie z oceną skutków regulacji załączoną do projektu ustawy w 2017 roku, miało korzystać około 20.000 polskich przedsiębiorców. Niestety na końcowym etapie prac nad ustawą w Senacie, wykluczono możliwości korzystania z tej formy czasowej rejestracji w przypadku pojazdów używanych, co sprawiło, że nie jest ona praktycznie wykorzystywana.

Powrót do zaakceptowanej jednogłośnie przez Sejm w dniu 27 października 2017 roku, możliwości wykorzystywania rejestracji profesjonalnej również dla samochodów używanych sprawi, że będzie to przepis odpowiadający oczekiwaniom społecznym, z którego będą mogły korzystać miliony Polskich obywateli, głównie przed zakupem używanych samochodów. Dzięki wprowadzeniu zaproponowanej przez nas zmiany, Polacy nie będą już skazani na kupowanie „kota w worku”, lub ryzykowanie jazdy próbnej na tablicach od innego pojazdu.

Proponujemy również, umożliwienie wykorzystywania rejestracji profesjonalnej w przypadku samochodów osobowych przeznaczonych do sprzedaży i wycofanych czasowo z ruchu. Zmiana ta w połączeniu z zaproponowaną przez nas w puncie trzecim możliwością czasowego wycofania z ruchu pojazdów oczekujących na sprzedaż („stockowych”) pozwoli ograniczyć koszty prowadzenia działalności oraz zmniejszy obciążenia administracyjne związane z koniecznością dopuszczenia samochodu do ruchu w celu odbycia jazdy testowej. Powtórne dopuszczenie samochodu do ruchu po jego czasowym wycofaniu odbywałoby się dopiero po sprzedaży pojazdu na wniosek sprzedającego lub nowego właściciela – to jest w pełni zgodnie z procedurą przewidzianą już projektem rozporządzenia wykonawczego, przewidującego skrócenie okresu wycofania z ruchu na wniosek aktualnego właściciela

Konkretne propozycje poprawek do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, uwzględniające powyższe zmiany prezentujemy niżej:

propozycje zmian legislacyjnych i nowego brzmienia przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

1. Udostępnienie możliwości rejestracji pojazdów przez Internet wszystkim obywatelom i przedsiębiorcom

Propozycja pełnego brzmienia nowego art. 73c:

Art. 73c. 1. Właściciel pojazdu samochodowego może złożyć wniosek o rejestrację pojazdu przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym wskazanym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji. Może również upoważnić sprzedawcę lub uprawnionego przedstawiciela tego sprzedawcy do:

1) złożenia wniosku o rejestrację pojazdu lub

2) odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, opatruje się odpowiednio podpisem własnoręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

3. Sprzedawca lub uprawniony przedstawiciel sprzedawcy niezwłocznie składają wniosek o rejestrację pojazdu przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym wskazanym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

4. Wniosek o rejestrację pojazdu zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela pojazdu;

2) adres miejsca zamieszkania lub siedziby właściciela pojazdu;

3) adres do doręczeń;

4) numer PESEL lub numer identyfikacyjny REGON właściciela pojazdu, a w przypadku cudzoziemca, który nie ma nadanego numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

5) datę i miejsce urodzenia właściciela pojazdu;

6) rodzaj pojazdu i jego przeznaczenie;

7) markę, typ, model pojazdu;

8) rok produkcji pojazdu;

9) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu;

10) informację o sposobie odbioru przez właściciela pojazdu decyzji o rejestracji pojazdu i dowodu rejestracyjnego – w urzędzie obsługującym organ rejestrujący albo za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695) na koszt odbiorcy oraz informację o sposobie odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych – w urzędzie obsługującym organ rejestrujący przez sprzedawcę lub jego uprawnionego przedstawiciela albo przez właściciela pojazdu, albo za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na koszt odbiorcy, po przesłaniu ich przez organ rejestrujący na adres sprzedawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela, właściciela, albo na adres do doręczeń, wskazane we wniosku o rejestrację pojazdu;

11) adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz adres sprzedawcy lub uprawnionego przedstawiciela tego sprzedawcy.

5. Wniosek o rejestrację pojazdu może zawierać wskazanie, że właściciel pojazdu wnosi o wydanie:

1) indywidualnych tablic rejestracyjnych;

2) tablic samochodowych zmniejszonych;

3) dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną.

6. Do wniosku o rejestrację pojazdu dołącza się w postaci elektronicznej oryginał lub kopię:

1) upoważnienia, o którym mowa w ust. 1;

2) dowodu nabycia pojazdu;

3) dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3, 6 lub 6a lub ust. 1b;

4) potwierdzenia dokonania opłat za wydanie pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego;

5) potwierdzenia dokonania opłaty ewidencyjnej;

6) potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.

7. Złożenie formularza elektronicznego, o którym mowa w ust. 3, stanowi potwierdzenie autentyczności kopii dokumentów dołączonych do wniosku o rejestrację pojazdu.

8. Opłaty, o których mowa w ust. 6 pkt 4–6, stanowią koszt właściciela pojazdu.

9. Decyzję o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne organ rejestrujący:

1) przekazuje sprzedawcy lub jego uprawnionemu przedstawicielowi albo

2) przesyła na adres sprzedawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela, wskazane we wniosku o rejestrację pojazdu, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na koszt odbiorcy, albo

3) przekazuje właścicielowi pojazdu, albo

4) przesyła właścicielowi pojazdu na adres do doręczeń wskazany we wniosku o rejestrację pojazdu za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na koszt odbiorcy.

10. Decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny właściciel pojazdu odbiera w urzędzie obsługującym organ rejestrujący albo organ rejestrujący przesyła te dokumenty na adres do doręczeń wskazany we wniosku o rejestrację pojazdu za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na koszt odbiorcy.

11. Minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw transportu, określi wzór wniosku o rejestrację pojazdu w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695).

2. Zmiana obowiązku rejestracji pojazdów sprowadzonych z UE na obowiązek zgłoszenia

Propozycja zmiany przepisów art. 71 ust. 7 i art. 140 mb ustawy – Prawo o ruchu drogowym:

„1) w art. 71 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

“7. Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zgłosić nabycie pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.”;

2) art. 140mb otrzymuje brzmienie:

“Art. 140mb. Kto

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie zawiadamia starosty o nabyciu pojazdu,

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

– podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.”

3. Wprowadzenie możliwości czasowego wycofania z ruchu samochodów osobowych przeznaczonych do sprzedaży przez przedsiębiorców zajmujących się dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu)

Propozycja brzmienia przepisu – dodanie pkt 6 do projektowanego art. 78a:

„19) w art. 78a:

a)  w ust. 1 wyrazy „któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5, 
starosta” zastępuje się wyrazami „o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, organ 
rejestrujący”,

b)  w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) samochody osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji:

a)  w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6,

b)  w przypadku wystąpienia szkody istotnej;

6) samochody osobowe przeznaczone do sprzedaży przez przedsiębiorców zajmujących się dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu) samochodów osobowych;

c) w ust. 3 wyrazy „któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5” zastępuje się wyrazami „o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5”,

d)  w ust. 4 w zdaniu pierwszym po wyrazie „Pojazd” dodaje się wyrazy „, o którym mowa w ust. 2 pkt 1–4,”,

e)  po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4c w brzmieniu:

„4a. Samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłyną okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. W przypadku samochodów osobowych o których mowa w art. 78a ust. 2 pkt 6, powyższe ograniczenia nie mają zastosowania, jednak łączny okres czasowego wycofania samochodu z ruchu bez zmiany własności nie może przekroczyć 12 miesięcy.

4b. W przypadku samochodu osobowego właściciel pojazdu lub podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, składając wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, składają̨ oświadczenie, że pojazd ten wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6, lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenia nie składa się w przypadku samochodów osobowych, o których mowa w art. 78a ust. 2 pkt 6.

4c. Warunkiem dopuszczenia samochodu osobowego do ruchu po jego czasowym wycofaniu jest wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu potwierdzone w centralnej ewidencji pojazdów. W przypadku braku w centralnej ewidencji pojazdów informacji o dodatkowym badaniu technicznym dopuszczenie do ruchu następuje na podstawie przedłożonego zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu. Powyższe warunki nie maja zastosowania do samochodów osobowych, o których mowa w art. 78a ust. 2 pkt 6.”,

f) w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyrazy „któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5” zastępuje się wyrazami „o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5”;”

4. Umożliwienie posługiwania się profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalną tablicą rejestracyjną również w przypadku wykonywania przez podmioty uprawnione jazd próbnych samochodami niezarejestrowanymi wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź samochodami osobowymi przeznaczonymi do sprzedaży i wycofanymi czasowo z ruchu

Propozycja brzmienia przepisu – zmiany art. 80s ustawy – Prawo o ruchu drogowym:

„Art. 80s

1.  Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu samochodowego, motoroweru, ciągnika rolniczego, przyczepy bądź samochodu osobowego przeznaczonego do sprzedaży i wycofanego czasowo z ruchu, w celu wykonywania jazd testowych tymi pojazdami w ramach działalności prowadzonej przez podmiot uprawniony jest profesjonalny dowód rejestracyjny wraz z profesjonalnymi tablicami (tablicą) rejestracyjnymi.

2.  Podmiotami uprawnionymi w ramach prowadzonej działalności do posługiwania się profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalnymi tablicami (tablicą) rejestracyjnymi są:

1) przedsiębiorca posiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą – oddział, zajmujący się produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu), badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź samochodów osobowych przeznaczonych do sprzedaży i wycofanych czasowo z ruchu,

2) jednostka uprawniona lub jednostka badawcza producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzająca badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części

– zwani dalej “podmiotami uprawnionymi”.

3.  Za przedsiębiorcę zajmującego się produkcją pojazdów, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uznaje się producenta pojazdu kompletnego, skompletowanego lub niekompletnego.

4.  Przez jazdę testową rozumie się jazdę w ruchu drogowym pojazdem niezarejestrowanym wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź jazdę w ruchu drogowym samochodem osobowym przeznaczonym do sprzedaży i wycofanym czasowo z ruchu wykonywaną:

1) z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych,

2) w ramach działalności prowadzonej przez podmiot uprawniony w zakresie, o którym mowa w ust. 2,

3) przez podmiot uprawniony albo osoby, o których mowa w art. 80w ust. 2-4

– w celu przeprowadzenia testu produkowanego lub badanego pojazdu, w tym przedmiotu jego wyposażenia lub części, lub testu pojazdu będącego przedmiotem dystrybucji (sprzedaży).

5.  Profesjonalny dowód rejestracyjny stanowi wypełniony przez starostę i podmiot uprawniony blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego. Blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego jest wypełniany w części przez starostę, a w części przez podmiot uprawniony, stosownie do zakresu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 80zc ust. 1 pkt 4.

6.  Profesjonalny dowód rejestracyjny potwierdza prawo do wykonywania jazd testowych przez okres:

1) 30 dni od dnia wypełnienia blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego przez podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

2) 6 miesięcy od dnia wypełnienia blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego przez podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 2 pkt 2

– jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia albo uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, do której zostały wydane blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych.

Propozycje zmian w projekcie ustawy Prawo o Ruchu Drogowym przygotował Prawnik Stowarzyszenia Komisów.pl – Dariusz Brzozowski z Kancelarii Prawa Motoryzacyjnego – MotoPrawnik.com

Podobne artykuły

7 komentarzy

 1. min.300ps
  min.300ps 18 czerwca, 22:52

  mieszkałem i żyłem tam to po prostu mi się to należało mieszkam tu to już myślę dobrze że za marzenia nie karzą.

  Odpowiedz na ten komentarz
 2. pako
  pako 19 czerwca, 11:22

  Wiadomo ,że u nas to nie przejdzie taki stan umysłu 🙂

  Pozdrawiam

  Odpowiedz na ten komentarz
 3. Ozi
  Ozi 30 czerwca, 09:01

  Dziwi mnie fakt, że się komuś chciało siedzieć i pisać coś, co nawet nie zostanie przeczytane i wyląduje w niszczarce. Nie szkoda na takie rzeczy czasu ?

  Odpowiedz na ten komentarz
  • admin
   admin Autor 30 czerwca, 09:23

   Chyba nie jesteś na bieżąco w wydarzeniami. Nasze propozycje praktycznie w całości zostały przedstawione w Sejmie i teraz będą nad nimi pracować posłowie w komisji Infrastruktury.
   Oczywiście można nić nie pisać i czekać, że samo się coś zmieni. Niestety wtedy często okazje się, że zmiany nie idą w dobrą stronę…

   Odpowiedz na ten komentarz
 4. pako
  pako 21 lipca, 22:35

  Wiadomo coś na temat tablic profesjonalnych czy będą zmiany Admin pytanie do Ciebie…

  Odpowiedz na ten komentarz
  • admin
   admin Autor 29 lipca, 23:39

   Mamy zapewnieni Ministra Rafała Webera, że tak. Przy kolejnej nowelizacji ustawy o ruchu drogowym mamy wrócić do tego tematu i ma zostać naprawiony błąd który wykluczył auta używane.

   Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Many lives were lost that day, Including about 2,000 citizens on Omaha Beach (Aka weakling Omaha)by yourself. get-togethers will take place throughout Normandyin honor of their sacrifice and heroism. You can mark the anniversary in your own kitchen by watching Band of Brothers (hbo Go) Or reading or enjoying television The Longest Day dwayne allen jersey. Van driver in Freddie Gray case goes on trialThe trial of police officer Caesar Goodson, jr, Is set to start out Monday. Goodson is one of five Baltimore City police officers in the Freddie Graycase still awaiting trial. As the driver of the police van in which Gray is considered to have suffered a fatal spinal injury, Prosecutors say Goodson bears the most responsibility in Gray's death custom eagles jersey. He is convicted of second degree murder and could face 30 years in prison if convicted stefon diggs jersey. this past month,edward Nero,The second police man tried in the case, Was acquittedof all costs. The first trial ended in a hung jury and you will be retried. Prosecutor to select charges in the Harambe incidentHamilton County ProsecutorJoe Detershas scheduled a Monday afternoon news conference where he is expected to announce his decision on whether he will press charges against the family of the 3 year old boy who fell into the gorilla exhibit at the Cincinnati Zoo last month kamar aiken jersey.